STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.22.23.H60-230201-0001 01/02/2023 02/02/2023 02/02/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) NGUYỄN VĂN TUỆ UBND xã Côn Lôn Na Hang