Loading...

STT Lĩnh vực quản lý Câu hỏi Câu trả lời Ngày cập nhật
1 Những dự án nào không phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường ? Những dự án không phải thực hiện báo cáo kết quả công trình biện pháp bảo vệ môi trường được liệt kê tại Phụ lục II, kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. 12/06/2023
2 Đơn vị nào được giao dự toán và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên? Điều 16, Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định:1. Căn cứ quyết định phê duyệt của Bộ, Vụ Tài chính giao dự toán kinh phí nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.2. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập kế hoạch và ký hợp đồng triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. 12/06/2023
3 Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ gồm những gì? Phiếu đề xuất đặt hàng đề tài, dự án cấp Bộ theo Mẫu B1a. PĐX-BNN Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 - Danh mục đề xuất đặt hàng đề tài, dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 20. theo Mẫu B1b.DMĐTDA-BNN Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 12/06/2023
4 Trình tự để được cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản như thế nào? Theo quy định tại Khoản 3 Điều 45 của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ thì trình tự để được cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản như sau:1; Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh;2; Trong thời hạn 06 ngày làm việc; đối với cấp; 03 ngày làm việc;đối với cấp lại; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thẩm quyền thực hiện cấp, cấp lạiGiấy phép khai thác thuỷ sản theo Mẫu số 04.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này; Tro... Xem thêm 12/06/2023
5 Các hình thức khuyến mại phải thực hiện thông báo hoạt động khuyến mại? Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại; trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức:

- Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

- Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để ... Xem thêm
12/06/2023
6 Muốn tra cứu hồ sơ thì làm thế nào? Bạn phải vào chức năng tra cứu hồ sơ, nhập số hồ sơ hoặc tên người nộp chọn tra cứu. 12/01/2023