Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Cung cấp TT trực tuyến
(Dịch vụ)
Một phần
(DVC)
Toàn trình
(DVC)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Giải quyết
trước hạn
(hồ sơ)
Giải quyết
đúng hạn
(hồ sơ)
Giải quyết
trễ hạn
(hồ sơ)
Quá hạn
chưa giải quyết
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Tỉ lệ
giải quyết
trước hạn
(%)
Tỉ lệ
giải quyết
đúng hạn
(%)
Tỉ lệ
giải quyết
trễ hạn
(%)
UBND huyện Sơn Dương 212 157 77 23568 23440 23439 0 1 0 8 100 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 2 43 47 17651 13296 13056 0 240 15 535 98.2 % 0 % 1.8 %
Sở Công Thương 83 1 63 17643 17641 17641 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND huyện Hàm Yên 187 114 138 13620 13603 13595 0 8 0 0 99.9 % 0 % 0.1 %
UBND thành phố Tuyên Quang 214 150 67 12184 12119 11930 3 186 0 2 98.4 % 0 % 1.6 %
UBND huyện Yên Sơn 159 176 18 7337 7320 7117 23 180 4 1 97.2 % 0.3 % 2.5 %
UBND huyện Lâm Bình 213 155 19 7155 7087 7024 0 63 0 0 99.1 % 0 % 0.9 %
Sở Tư pháp 19 28 76 4923 4498 4469 29 0 0 0 99.4 % 0.6 % 0 %
UBND huyện Chiêm Hóa 241 146 21 4464 4462 4428 20 14 0 2 99.2 % 0.4 % 0.4 %
UBND huyện Na Hang 260 156 23 2398 2355 2345 0 10 0 11 99.6 % 0 % 0.4 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 81 28 2120 2105 2105 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 10 20 86 1227 1014 997 0 17 1 0 98.3 % 0 % 1.7 %
Sở Giao thông Vận tải 4 9 100 367 367 363 0 4 0 0 98.9 % 0 % 1.1 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 3 0 85 278 275 251 24 0 0 0 91.3 % 8.7 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 0 59 67 269 260 259 1 0 0 0 99.6 % 0.4 % 0 %
Sở Xây dựng 0 5 52 246 205 203 0 2 0 0 99 % 0 % 1 %
Sở Nội vụ 21 4 64 205 193 188 5 0 0 0 97.4 % 2.6 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 9 107 158 154 149 0 5 0 0 96.8 % 0 % 3.2 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 42 77 122 74 62 0 12 4 0 83.8 % 0 % 16.2 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 41 72 69 69 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 30 28 60 44 44 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang 0 9 0 49 49 49 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 7 33 32 32 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 2 0 22 29 29 29 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 0 0 36 8 8 8 0 0 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND huyện Sơn Dương
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 212
DVC một phần: 157
DVC toàn trình: 77
Tiếp nhận: 23568
Giải quyết: 23440
Giải quyết trước hạn: 23439
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 1
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tài nguyên và Môi trường
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 2
DVC một phần: 43
DVC toàn trình: 47
Tiếp nhận: 17651
Giải quyết: 13296
Giải quyết trước hạn: 13056
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 240
Quá hạn chưa giải quyết: 15
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 98.2%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 1.8%
Sở Công Thương
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 83
DVC một phần: 1
DVC toàn trình: 63
Tiếp nhận: 17643
Giải quyết: 17641
Giải quyết trước hạn: 17641
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
UBND huyện Hàm Yên
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 187
DVC một phần: 114
DVC toàn trình: 138
Tiếp nhận: 13620
Giải quyết: 13603
Giải quyết trước hạn: 13595
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 8
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.9%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.1%
UBND thành phố Tuyên Quang
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 214
DVC một phần: 150
DVC toàn trình: 67
Tiếp nhận: 12184
Giải quyết: 12119
Giải quyết trước hạn: 11930
Giải quyết đúng hạn: 3
Giải quyết trễ hạn: 186
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 98.4%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 1.6%
UBND huyện Yên Sơn
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 159
DVC một phần: 176
DVC toàn trình: 18
Tiếp nhận: 7337
Giải quyết: 7320
Giải quyết trước hạn: 7117
Giải quyết đúng hạn: 23
Giải quyết trễ hạn: 180
Quá hạn chưa giải quyết: 4
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 97.2%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0.3%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 2.5%
UBND huyện Lâm Bình
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 213
DVC một phần: 155
DVC toàn trình: 19
Tiếp nhận: 7155
Giải quyết: 7087
Giải quyết trước hạn: 7024
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 63
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.1%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.9%
Sở Tư pháp
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 19
DVC một phần: 28
DVC toàn trình: 76
Tiếp nhận: 4923
Giải quyết: 4498
Giải quyết trước hạn: 4469
Giải quyết đúng hạn: 29
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.4%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0.6%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
UBND huyện Chiêm Hóa
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 241
DVC một phần: 146
DVC toàn trình: 21
Tiếp nhận: 4464
Giải quyết: 4462
Giải quyết trước hạn: 4428
Giải quyết đúng hạn: 20
Giải quyết trễ hạn: 14
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.2%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0.4%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.4%
UBND huyện Na Hang
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 260
DVC một phần: 156
DVC toàn trình: 23
Tiếp nhận: 2398
Giải quyết: 2355
Giải quyết trước hạn: 2345
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 10
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.6%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0.4%
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
DVC một phần: 81
DVC toàn trình: 28
Tiếp nhận: 2120
Giải quyết: 2105
Giải quyết trước hạn: 2105
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Y tế
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 10
DVC một phần: 20
DVC toàn trình: 86
Tiếp nhận: 1227
Giải quyết: 1014
Giải quyết trước hạn: 997
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 17
Quá hạn chưa giải quyết: 1
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 98.3%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 1.7%
Sở Giao thông Vận tải
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 4
DVC một phần: 9
DVC toàn trình: 100
Tiếp nhận: 367
Giải quyết: 367
Giải quyết trước hạn: 363
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 4
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 98.9%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 1.1%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 3
DVC một phần: 0
DVC toàn trình: 85
Tiếp nhận: 278
Giải quyết: 275
Giải quyết trước hạn: 251
Giải quyết đúng hạn: 24
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 91.3%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 8.7%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
DVC một phần: 59
DVC toàn trình: 67
Tiếp nhận: 269
Giải quyết: 260
Giải quyết trước hạn: 259
Giải quyết đúng hạn: 1
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99.6%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0.4%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Xây dựng
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
DVC một phần: 5
DVC toàn trình: 52
Tiếp nhận: 246
Giải quyết: 205
Giải quyết trước hạn: 203
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 2
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 99%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 1%
Sở Nội vụ
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 21
DVC một phần: 4
DVC toàn trình: 64
Tiếp nhận: 205
Giải quyết: 193
Giải quyết trước hạn: 188
Giải quyết đúng hạn: 5
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 97.4%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 2.6%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 9
DVC một phần: 9
DVC toàn trình: 107
Tiếp nhận: 158
Giải quyết: 154
Giải quyết trước hạn: 149
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 5
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 96.8%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 3.2%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
DVC một phần: 42
DVC toàn trình: 77
Tiếp nhận: 122
Giải quyết: 74
Giải quyết trước hạn: 62
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 12
Quá hạn chưa giải quyết: 4
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 83.8%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 16.2%
Sở Thông tin và Truyền thông
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
DVC một phần: 0
DVC toàn trình: 41
Tiếp nhận: 72
Giải quyết: 69
Giải quyết trước hạn: 69
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Khoa học và Công nghệ
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 2
DVC một phần: 30
DVC toàn trình: 28
Tiếp nhận: 60
Giải quyết: 44
Giải quyết trước hạn: 44
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
DVC một phần: 9
DVC toàn trình: 0
Tiếp nhận: 49
Giải quyết: 49
Giải quyết trước hạn: 49
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Ngoại Vụ
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
DVC một phần: 0
DVC toàn trình: 7
Tiếp nhận: 33
Giải quyết: 32
Giải quyết trước hạn: 32
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Sở Tài chính
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 2
DVC một phần: 0
DVC toàn trình: 22
Tiếp nhận: 29
Giải quyết: 29
Giải quyết trước hạn: 29
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
DVC một phần: 0
DVC toàn trình: 36
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 8
Giải quyết trước hạn: 8
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 100%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%
Ban Dân tộc
Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến: 0
DVC một phần: 0
DVC toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Giải quyết trước hạn: 0
Giải quyết đúng hạn: 0
Giải quyết trễ hạn: 0
Quá hạn chưa giải quyết: 0
Tỉ lệ giải quyết trước hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết đúng hạn: 0%
Tỉ lệ giải quyết trễ hạn: 0%