Phiếu chấm điểm cán bộ

Mẫu số 01: Chấm điểm đối với Cán bộ công chức, viên chức

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ TTHC