STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.25.H60-230321-0001 21/03/2023 28/03/2023 18/04/2023 (Trễ hạn 15 ngày 1 giờ 01 phút) BÙI THỊ THẮM UBND Xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn
2 000.00.25.H60-230425-0001 24/05/2023 22/06/2023 24/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 59 phút) TRIỆU THÚY VÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Sơn
3 000.43.25.H60-231031-0001 31/10/2023 07/11/2023 23/11/2023 (Trễ hạn 12 ngày 0 giờ 34 phút) TRẦN XUÂN HÒA UBND Xã Thái Bình - Yên Sơn
4 000.44.25.H60-230801-0001 01/08/2023 21/09/2023 15/11/2023 (Trễ hạn 39 ngày 2 giờ 54 phút) CHU THỊ CHÂM UBND Thị trấn Yên Sơn
5 000.00.25.H60-230602-0002 02/06/2023 23/06/2023 24/06/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) BÀN THỊ GẤM Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Sơn
6 000.31.25.H60-231102-0001 02/11/2023 03/11/2023 13/11/2023 (Trễ hạn 5 ngày 2 giờ 52 phút) LONG XUÂN SÁNG UBND xã Kim Quan huyện Yên Sơn
7 000.31.25.H60-231030-0001 02/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 52 phút) NGUYỄN THỊ THẢO UBND xã Kim Quan huyện Yên Sơn
8 000.31.25.H60-231025-0001 02/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 52 phút) LÙ THỊ THƠM UBND xã Kim Quan huyện Yên Sơn
9 000.44.25.H60-230403-0001 03/04/2023 04/04/2023 05/04/2023 (Trễ hạn 4 giờ 01 phút) VĂN TIẾN QUẢNG UBND Thị trấn Yên Sơn
10 000.00.25.H60-230104-0016 04/01/2023 08/02/2023 09/02/2023 (Trễ hạn 3 giờ 37 phút) ĐẶNG THỊ KIM HOA Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Sơn
11 000.43.25.H60-231005-0001 05/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 (Trễ hạn 1 giờ 12 phút) LÃ ĐỨC ĐẠT UBND Xã Thái Bình - Yên Sơn
12 000.47.25.H60-230206-0005 06/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 (Trễ hạn 1 giờ 31 phút) HÀ THỊ CHUYÊN UBND Xã Trung Môn huyện Yên Sơn
13 000.34.25.H60-230606-0005 06/06/2023 07/06/2023 09/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 57 phút) LÊ VĂN THÂN UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn
14 000.00.25.H60-230616-0002 06/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 23 phút) NGUYỄN THỊ HUỆ Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Sơn
15 000.00.25.H60-230705-0002 06/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 24 phút) TRẦN THỊ QUẾ Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Sơn
16 000.00.25.H60-230706-0003 06/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 24 phút) TRẦN THỊ QUẾ Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Sơn
17 000.44.25.H60-230807-0002 07/08/2023 23/08/2023 15/11/2023 (Trễ hạn 59 ngày 7 giờ 09 phút) CHÚC THỊ DỰ UBND Thị trấn Yên Sơn
18 000.00.25.H60-231107-0001 07/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 (Trễ hạn 5 giờ 27 phút) LÊ THÙY TRANG Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Sơn
19 000.48.25.H60-230608-0006 08/06/2023 13/06/2023 14/06/2023 (Trễ hạn 2 giờ 57 phút) TRỊNH HỒNG LƯƠNG UBND xã Trung Sơn huyện Yên Sơn
20 000.00.25.H60-230706-0001 08/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 (Trễ hạn 2 giờ 24 phút) TRẦN CHUNG ĐỨC Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Sơn
21 000.00.25.H60-230703-0006 08/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 (Trễ hạn 2 giờ 24 phút) TRẦN NHƯ NGỌC Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Sơn
22 000.36.25.H60-230109-0004 09/01/2023 10/01/2023 11/01/2023 (Trễ hạn 3 giờ 31 phút) CHÁNG A VẠNG UBND xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn
23 000.36.25.H60-230109-0001 09/01/2023 10/01/2023 11/01/2023 (Trễ hạn 3 giờ 02 phút) TRẦN VĂN THUẬN UBND xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn
24 000.39.25.H60-230609-0002 09/06/2023 12/06/2023 15/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 43 phút) TRẦN TRUNG THÀNH UBND Xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn
25 000.31.25.H60-231109-0001 09/11/2023 10/11/2023 13/11/2023 (Trễ hạn 2 giờ 52 phút) VI THỊ TUYẾN UBND xã Kim Quan huyện Yên Sơn
26 000.38.25.H60-231110-0001 10/11/2023 13/11/2023 14/11/2023 (Trễ hạn 6 giờ 36 phút) VŨ THỊ THÚY NGA UBND xã Phú Thịnh - Yên Sơn
27 000.47.25.H60-231110-0002 10/11/2023 13/11/2023 13/11/2023 (Trễ hạn 4 giờ 53 phút) MA THỊ LIỄU UBND Xã Trung Môn huyện Yên Sơn
28 000.44.25.H60-230711-0001 11/07/2023 12/07/2023 14/07/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 27 phút) NGUYỄN VĂN THUẤN UBND Thị trấn Yên Sơn
29 000.38.25.H60-230714-0001 14/07/2023 17/07/2023 17/07/2023 (Trễ hạn 10 phút) HOÀNG VĂN TÁC UBND xã Phú Thịnh - Yên Sơn
30 000.31.25.H60-231016-0002 16/10/2023 17/10/2023 18/10/2023 (Trễ hạn 42 phút) LÝ ANH TUẤN UBND xã Kim Quan huyện Yên Sơn
31 000.00.25.H60-231117-0001 17/11/2023 22/11/2023 22/11/2023 (Trễ hạn 1 giờ 47 phút) NỊNH VĂN QUÂN Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Sơn
32 000.32.25.H60-230518-0001 18/05/2023 19/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 32 phút) ĐÀM VĂN DƯƠNG UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
33 000.32.25.H60-230518-0002 18/05/2023 19/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 33 phút) ĐÀM VĂN DƯƠNG UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
34 000.23.25.H60-230818-0001 18/08/2023 21/08/2023 22/08/2023 (Trễ hạn 7 giờ 11 phút) PHẠM VĂN TÙNG UBND Xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn
35 000.23.25.H60-230918-0002 18/09/2023 19/09/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 32 phút) HÀ THỊ CHUYÊN UBND Xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn
36 000.23.25.H60-230918-0001 18/09/2023 19/09/2023 22/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 32 phút) TƯƠNG THỊ CHIỀU UBND Xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn
37 000.29.25.H60-231018-0001 18/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 (Trễ hạn 2 giờ 24 phút) TRỊNH HẢI ĐẠI UBND xã Kiến Thiết - Yên Sơn
38 000.29.25.H60-231018-0002 18/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 (Trễ hạn 2 giờ 24 phút) LÙ SEO QUANG UBND xã Kiến Thiết - Yên Sơn
39 000.22.25.H60-230719-0003 19/07/2023 20/07/2023 21/07/2023 (Trễ hạn 3 giờ 42 phút) HOÀNG VĂN QUÂN UBND Xã Chân Sơn - Yên Sơn
40 000.39.25.H60-230320-0001 20/03/2023 21/03/2023 05/04/2023 (Trễ hạn 10 ngày 3 giờ 19 phút) TRẦN TRUNG THÀNH UBND Xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn
41 000.26.25.H60-230420-0001 20/04/2023 21/04/2023 24/04/2023 (Trễ hạn 4 giờ 36 phút) VŨ KHẮC ĐẬU UBND xã Đội Bình huyện Yên Sơn
42 000.39.25.H60-230920-0001 20/09/2023 21/09/2023 02/10/2023 (Trễ hạn 6 ngày 1 giờ 43 phút) TRẦN TRUNG THÀNH UBND Xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn
43 000.00.25.H60-231120-0001 20/11/2023 23/11/2023 29/11/2023 (Trễ hạn 4 ngày 5 giờ 16 phút) TẠ THỊ CHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Sơn
44 000.29.25.H60-230421-0001 21/04/2023 24/04/2023 25/04/2023 (Trễ hạn 2 giờ 02 phút) ĐINH VĂN HÀO UBND xã Kiến Thiết - Yên Sơn
45 000.35.25.H60-230621-0003 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 13 phút) NGUYỄN VĂN CHUNG UBND xã Nhữ Hán huyện Yên Sơn
46 000.36.25.H60-230821-0003 21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 (Trễ hạn 03 phút) HOÀNG VĂN HÙNG UBND xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn
47 000.38.25.H60-230222-0001 22/02/2023 23/02/2023 27/02/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 37 phút) HOÀNG VĂN CHIẾN UBND xã Phú Thịnh - Yên Sơn
48 000.32.25.H60-230522-0002 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 32 phút) NGUYỄN TRUNG ĐỨC UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
49 000.32.25.H60-230522-0003 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 31 phút) NÔNG VĂN NGHIỆP UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
50 000.32.25.H60-230522-0004 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 31 phút) LỆNH VĂN SÁU UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
51 000.32.25.H60-230522-0005 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 31 phút) BÀN THỊ QUỲNH NHƯ UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
52 000.32.25.H60-230522-0006 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 31 phút) BÀN VŨ HUY UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
53 000.32.25.H60-230522-0008 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 30 phút) TRẦN VĂN TUYỀN UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
54 000.35.25.H60-230523-0002 23/05/2023 25/05/2023 26/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 43 phút) NGUYỄN VĂN LÂN UBND xã Nhữ Hán huyện Yên Sơn
55 000.43.25.H60-230210-0013 24/02/2023 14/03/2023 16/03/2023 (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 46 phút) NGUYỄN VĂN DÂN UBND Xã Thái Bình - Yên Sơn
56 000.51.25.H60-230425-0008 25/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 7 giờ 24 phút) NGUYỄN THỊ LAN UBND xã Xuân Vân - Yên Sơn
57 000.36.25.H60-230427-0002 27/04/2023 28/04/2023 04/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 41 phút) TRẦN VĂN ĐÔNG UBND xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn
58 000.32.25.H60-230427-0009 27/04/2023 28/04/2023 01/05/2023 (Trễ hạn 56 phút) ĐẶNG VĂN MIN UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
59 000.32.25.H60-230427-0010 27/04/2023 28/04/2023 01/05/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) ĐẶNG VĂN MIN UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
60 000.32.25.H60-230427-0012 27/04/2023 28/04/2023 01/05/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) NGUYỄN VĂN HẢI UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
61 000.32.25.H60-230427-0013 27/04/2023 28/04/2023 01/05/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) NGUYỄN VĂN HẢI UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
62 000.46.25.H60-230927-0001 27/09/2023 28/09/2023 09/10/2023 (Trễ hạn 6 ngày 6 giờ 36 phút) LÒ MINH XUÂN UBND xã Trung Minh huyện Yên Sơn
63 000.34.25.H60-230328-0006 28/03/2023 31/03/2023 19/04/2023 (Trễ hạn 12 ngày 3 giờ 46 phút) NGUYỄN THỊ THƯƠNG UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn
64 000.34.25.H60-230131-0002 31/01/2023 01/02/2023 02/02/2023 (Trễ hạn 40 phút) ĐỖ HỮU NAM UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn
65 000.34.25.H60-230131-0003 31/01/2023 01/02/2023 02/02/2023 (Trễ hạn 42 phút) ĐỖ HỮU NAM UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn
66 000.34.25.H60-230131-0004 31/01/2023 01/02/2023 02/02/2023 (Trễ hạn 34 phút) NGUYỄN KHÁNH TÙNG UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn
67 000.39.25.H60-230831-0001 31/08/2023 05/09/2023 11/09/2023 (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 45 phút) TRẦN TRUNG THÀNH UBND Xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn