STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.25.H60-230321-0001 21/03/2023 28/03/2023 18/04/2023 (Trễ hạn 15 ngày 1 giờ 01 phút) BÙI THỊ THẮM UBND Xã Chiêu Yên huyện Yên Sơn
2 000.44.25.H60-230403-0001 03/04/2023 04/04/2023 05/04/2023 (Trễ hạn 4 giờ 01 phút) VĂN TIẾN QUẢNG UBND Thị trấn Yên Sơn
3 000.00.25.H60-230104-0016 04/01/2023 08/02/2023 09/02/2023 (Trễ hạn 3 giờ 37 phút) ĐẶNG THỊ KIM HOA Bộ phận TN&TKQ huyện Yên Sơn
4 000.47.25.H60-230206-0005 06/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 (Trễ hạn 1 giờ 31 phút) HÀ THỊ CHUYÊN UBND Xã Trung Môn huyện Yên Sơn
5 000.34.25.H60-230606-0005 06/06/2023 07/06/2023 09/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 57 phút) LÊ VĂN THÂN UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn
6 000.36.25.H60-230109-0004 09/01/2023 10/01/2023 11/01/2023 (Trễ hạn 3 giờ 31 phút) CHÁNG A VẠNG UBND xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn
7 000.36.25.H60-230109-0001 09/01/2023 10/01/2023 11/01/2023 (Trễ hạn 3 giờ 02 phút) TRẦN VĂN THUẬN UBND xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn
8 000.32.25.H60-230518-0001 18/05/2023 19/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 32 phút) ĐÀM VĂN DƯƠNG UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
9 000.32.25.H60-230518-0002 18/05/2023 19/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 33 phút) ĐÀM VĂN DƯƠNG UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
10 000.39.25.H60-230320-0001 20/03/2023 21/03/2023 05/04/2023 (Trễ hạn 10 ngày 3 giờ 19 phút) TRẦN TRUNG THÀNH UBND Xã Phúc Ninh huyện Yên Sơn
11 000.26.25.H60-230420-0001 20/04/2023 21/04/2023 24/04/2023 (Trễ hạn 4 giờ 36 phút) VŨ KHẮC ĐẬU UBND xã Đội Bình huyện Yên Sơn
12 000.29.25.H60-230421-0001 21/04/2023 24/04/2023 25/04/2023 (Trễ hạn 2 giờ 02 phút) ĐINH VĂN HÀO UBND xã Kiến Thiết - Yên Sơn
13 000.38.25.H60-230222-0001 22/02/2023 23/02/2023 27/02/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 37 phút) HOÀNG VĂN CHIẾN UBND xã Phú Thịnh - Yên Sơn
14 000.32.25.H60-230522-0002 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 32 phút) NGUYỄN TRUNG ĐỨC UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
15 000.32.25.H60-230522-0003 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 31 phút) NÔNG VĂN NGHIỆP UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
16 000.32.25.H60-230522-0004 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 31 phút) LỆNH VĂN SÁU UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
17 000.32.25.H60-230522-0005 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 31 phút) BÀN THỊ QUỲNH NHƯ UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
18 000.32.25.H60-230522-0006 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 31 phút) BÀN VŨ HUY UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
19 000.32.25.H60-230522-0008 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 30 phút) TRẦN VĂN TUYỀN UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
20 000.35.25.H60-230523-0002 23/05/2023 25/05/2023 26/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 43 phút) NGUYỄN VĂN LÂN UBND xã Nhữ Hán huyện Yên Sơn
21 000.43.25.H60-230210-0013 24/02/2023 14/03/2023 16/03/2023 (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 46 phút) NGUYỄN VĂN DÂN UBND Xã Thái Bình - Yên Sơn
22 000.51.25.H60-230425-0008 25/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 7 giờ 24 phút) NGUYỄN THỊ LAN UBND xã Xuân Vân - Yên Sơn
23 000.36.25.H60-230427-0002 27/04/2023 28/04/2023 04/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 41 phút) TRẦN VĂN ĐÔNG UBND xã Nhữ Khê huyện Yên Sơn
24 000.32.25.H60-230427-0009 27/04/2023 28/04/2023 01/05/2023 (Trễ hạn 56 phút) ĐẶNG VĂN MIN UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
25 000.32.25.H60-230427-0010 27/04/2023 28/04/2023 01/05/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) ĐẶNG VĂN MIN UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
26 000.32.25.H60-230427-0012 27/04/2023 28/04/2023 01/05/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) NGUYỄN VĂN HẢI UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
27 000.32.25.H60-230427-0013 27/04/2023 28/04/2023 01/05/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) NGUYỄN VĂN HẢI UBND Xã Lang Quán - Yên Sơn
28 000.34.25.H60-230328-0006 28/03/2023 31/03/2023 19/04/2023 (Trễ hạn 12 ngày 3 giờ 46 phút) NGUYỄN THỊ THƯƠNG UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn
29 000.34.25.H60-230131-0002 31/01/2023 01/02/2023 02/02/2023 (Trễ hạn 40 phút) ĐỖ HỮU NAM UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn
30 000.34.25.H60-230131-0003 31/01/2023 01/02/2023 02/02/2023 (Trễ hạn 42 phút) ĐỖ HỮU NAM UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn
31 000.34.25.H60-230131-0004 31/01/2023 01/02/2023 02/02/2023 (Trễ hạn 34 phút) NGUYỄN KHÁNH TÙNG UBND Xã Mỹ Bằng - Yên Sơn