STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.40.20.H60-230601-0001 01/06/2023 01/06/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 2 giờ 47 phút) MA THỊ DUYÊN UBND Xã Tri Phú - Chiêm Hóa
2 000.40.20.H60-230308-0001 08/03/2023 09/03/2023 10/03/2023 (Trễ hạn 3 giờ 00 phút) MA VĂN CHU UBND Xã Tri Phú - Chiêm Hóa
3 000.25.20.H60-230508-0001 08/05/2023 09/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 18 phút) NÔNG PHÚC QUYỂN UBND Xã Hòa An - Chiêm Hóa
4 000.40.20.H60-230509-0002 09/05/2023 10/05/2023 11/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 42 phút) ĐINH THỊ THÁI UBND Xã Tri Phú - Chiêm Hóa
5 000.39.20.H60-230210-0008 10/02/2023 13/02/2023 14/02/2023 (Trễ hạn 4 giờ 25 phút) LÝ THỊ BỀN Xã Tân Thịnh huyện Chiêm Hóa
6 000.26.20.H60-230410-0001 10/04/2023 11/04/2023 11/04/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) NÔNG THẾ HOÀNG UBND Xã Hòa Phú - Chiêm Hóa
7 000.45.20.H60-230211-0002 11/02/2023 17/02/2023 20/02/2023 (Trễ hạn 1 giờ 04 phút) TRẦN VĂN MẠNH UBND Xã Yên Lập - Chiêm Hóa
8 000.36.20.H60-230213-0003 13/02/2023 13/02/2023 14/02/2023 (Trễ hạn 2 giờ 46 phút) ĐOÀN THỊ HUỆ UBND Xã Phúc Thịnh - Chiêm Hóa
9 000.26.20.H60-230515-0001 15/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) TRƯƠNG VĂN LƯU UBND Xã Hòa Phú - Chiêm Hóa
10 000.39.20.H60-230316-0001 16/03/2023 16/03/2023 17/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày) HÀ PHÚC HIỆU Xã Tân Thịnh huyện Chiêm Hóa
11 000.44.20.H60-230419-0006 19/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) HÀ PHÚC TÂM UBND Xã Xuân Quang - Chiêm Hóa
12 000.33.20.H60-230222-0001 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 (Trễ hạn 50 phút) HOÀNG VĂN NGHỊ UBND Xã Nhân Lý - Chiêm Hóa
13 000.33.20.H60-230222-0002 22/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 (Trễ hạn 50 phút) HOÀNG VĂN NGHỊ UBND Xã Nhân Lý - Chiêm Hóa
14 000.40.20.H60-230323-0001 23/03/2023 23/03/2023 24/03/2023 (Trễ hạn 2 giờ 40 phút) HÀ THỊ YÊU UBND Xã Tri Phú - Chiêm Hóa
15 000.34.20.H60-230424-0001 24/04/2023 26/04/2023 28/04/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 17 phút) MA VĂN SƠN UBND xã Phú Bình - Chiêm Hóa
16 000.24.20.H60-230228-0001 28/02/2023 02/03/2023 03/03/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) HÀ VĂN HÒA UBND Xã Hà Lang huyện Chiêm Hóa
17 000.23.20.H60-230529-0001 29/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 (Trễ hạn 6 giờ 45 phút) TRIỆU THÚY YÊN UBND Xã Bình Phú huyện Chiêm Hóa
18 000.25.20.H60-230530-0001 30/05/2023 31/05/2023 02/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 32 phút) HÀ VĂN THẮNG UBND Xã Hòa An - Chiêm Hóa