STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.01.H60-230307-0056 08/03/2023 13/03/2023 13/03/2023 (Trễ hạn 3 giờ 27 phút) TRẦN ĐÌNH CỪ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
2 000.00.01.H60-230213-0045 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 50 phút) HÀ ĐỨC CẢNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
3 000.00.01.H60-230213-0043 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 50 phút) HUỲNH THANH TRÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
4 000.00.01.H60-230213-0040 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 49 phút) NGUYỄN ÁNH NGUYỆT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
5 000.00.01.H60-230213-0041 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 49 phút) TRẦN ĐĂNG THẮNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
6 000.00.01.H60-230213-0039 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 49 phút) PHẠM NGỌC TIẾN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
7 000.00.01.H60-230213-0037 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 48 phút) HỨA THỊ THU THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
8 000.00.01.H60-230213-0036 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 48 phút) TRỊNH HỒ HOÀNG LỘC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
9 000.00.01.H60-230213-0034 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 48 phút) HÀ THỊ THU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
10 000.00.01.H60-230213-0033 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 48 phút) HÀ ĐỨC CẢNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
11 000.00.01.H60-230213-0032 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 47 phút) TRẦN ĐĂNG THẮNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
12 000.00.01.H60-230213-0031 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 47 phút) NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
13 000.00.01.H60-230213-0030 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 47 phút) LÊ THỊ ANH THƠ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
14 000.00.01.H60-230213-0029 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 47 phút) NGUYỄN KỲ NAM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
15 000.00.01.H60-230213-0028 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 47 phút) LÊ THỊ ANH THƠ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
16 000.00.01.H60-230213-0027 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 47 phút) MAI THANH TRÚC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
17 000.00.01.H60-230213-0026 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 46 phút) TSAI TSAO SHAO CHUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
18 000.00.01.H60-230213-0025 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 46 phút) TSAI TSAO SHAO CHUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
19 000.00.01.H60-230213-0024 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 46 phút) NGUYỄN THỊ DIỆP Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
20 000.00.01.H60-230213-0022 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 46 phút) NGÔ MỸ LÊ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
21 000.00.01.H60-230213-0023 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 46 phút) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
22 000.00.01.H60-230213-0021 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 45 phút) HỨA THỊ THU THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
23 000.00.01.H60-230213-0020 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 45 phút) PHẠM THỊ HỒNG DIỆP Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
24 000.00.01.H60-230213-0019 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 45 phút) TRẦN THỊ NGỌC SANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
25 000.00.01.H60-230213-0018 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 45 phút) VÕ THỊ THANH TUYỀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
26 000.00.01.H60-230213-0017 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 45 phút) HỨA THỊ THU THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
27 000.00.01.H60-230213-0016 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 45 phút) VÕ THỊ ÁNH THỦY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
28 000.00.01.H60-230213-0015 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 44 phút) VÕ THỊ THANH TUYỀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
29 000.00.01.H60-230213-0011 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 44 phút) HỨA THỊ THU THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
30 000.00.01.H60-230213-0013 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 44 phút) VÕ THỊ ÁNH THỦY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
31 000.00.01.H60-230213-0012 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 43 phút) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
32 000.00.01.H60-230213-0014 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 43 phút) ĐẶNG PHAN QUANG ANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
33 000.00.01.H60-230213-0010 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 43 phút) NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
34 000.00.01.H60-230213-0009 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 43 phút) LÊ HOÀNG MINH TÂM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
35 000.00.01.H60-230213-0008 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 43 phút) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
36 000.00.01.H60-230213-0007 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 43 phút) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
37 000.00.01.H60-230213-0006 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 43 phút) HỨA THỊ THU THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
38 000.00.01.H60-230213-0005 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 42 phút) NGUYỄN HOÀNG ANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
39 000.00.01.H60-230213-0003 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 42 phút) CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ SỐ TÔ QUÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
40 000.00.01.H60-230213-0001 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 41 phút) PHAN THỊ PHƯỜNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
41 000.00.01.H60-230314-0036 14/03/2023 17/03/2023 18/03/2023 (Trễ hạn 41 phút) MAI THANH TRÚC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương