STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.01.H60-230307-0056 08/03/2023 13/03/2023 13/03/2023 (Trễ hạn 3 giờ 27 phút) TRẦN ĐÌNH CỪ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
2 000.00.01.H60-231208-0009 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 06 phút) TRẦN THỊ NGỌC HÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
3 000.00.01.H60-231208-0003 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 02 phút) NGUYỄN THỊ KIỀU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
4 000.00.01.H60-231208-0008 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 58 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
5 000.00.01.H60-231208-0007 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 56 phút) PHẠM TƯỜNG VÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
6 000.00.01.H60-231208-0010 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 58 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
7 000.00.01.H60-231208-0006 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 52 phút) LÊ PHAN THẢO LY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
8 000.00.01.H60-231208-0005 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 50 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
9 000.00.01.H60-231208-0004 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 52 phút) VŨ THỊ THANH NHƯ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
10 000.00.01.H60-231208-0029 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 2 giờ 49 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
11 000.00.01.H60-231208-0035 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 2 giờ 47 phút) TRƯƠNG CÔNG NHẬT MINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
12 000.00.01.H60-231208-0034 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 57 phút) TRẦN THỊ THU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
13 000.00.01.H60-231208-0033 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 55 phút) TRẦN THỊ THU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
14 000.00.01.H60-231208-0032 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 2 giờ 43 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
15 000.00.01.H60-231208-0031 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 2 giờ 42 phút) TRẦN THỊ NGỌC HÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
16 000.00.01.H60-231208-0030 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 59 phút) NGO THI HUE THANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
17 000.00.01.H60-231208-0036 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 56 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
18 000.00.01.H60-231208-0037 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 54 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
19 000.00.01.H60-231208-0028 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 53 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
20 000.00.01.H60-231208-0027 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 52 phút) NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
21 000.00.01.H60-231208-0026 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 50 phút) LÊ ĐẠI TÔN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
22 000.00.01.H60-231208-0038 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 46 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
23 000.00.01.H60-231208-0025 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 45 phút) ĐỖ ĐÌNH HIẾU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
24 000.00.01.H60-231208-0024 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 41 phút) TRẦN THỊ NGỌC HÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
25 000.00.01.H60-231208-0023 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 25 phút) NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
26 000.00.01.H60-231208-0022 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 53 phút) TRƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
27 000.00.01.H60-231208-0021 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 38 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
28 000.00.01.H60-231208-0040 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 37 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
29 000.00.01.H60-231208-0039 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 22 phút) PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
30 000.00.01.H60-231208-0020 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 34 phút) NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
31 000.00.01.H60-231208-0011 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 51 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
32 000.00.01.H60-231208-0041 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 54 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
33 000.00.01.H60-231208-0019 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 23 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
34 000.00.01.H60-231208-0018 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 01 phút) ĐỖ THỊ THÚY HẠNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
35 000.00.01.H60-231208-0017 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 6 giờ 47 phút) DƯƠNG TRẦN GIA ÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
36 000.00.01.H60-231208-0015 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 6 giờ 46 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
37 000.00.01.H60-231208-0016 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 6 giờ 44 phút) TRẦN THỊ NGỌC HÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
38 000.00.01.H60-231208-0014 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 6 giờ 42 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
39 000.00.01.H60-231208-0013 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 6 giờ 41 phút) TRẦN THỊ HẠNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
40 000.00.01.H60-231208-0012 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 21 phút) TRẦN THỊ NGỌC HÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
41 000.00.01.H60-231208-0042 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 6 giờ 39 phút) TRƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
42 000.00.01.H60-231208-0048 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 36 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
43 000.00.01.H60-231208-0068 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 12 phút) PHẠM HOÀNG THIÊN HƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
44 000.00.01.H60-231208-0067 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 11 phút) TRẦN NGỌC ÁNH HỒNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
45 000.00.01.H60-231208-0066 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 2 giờ 09 phút) HUỲNH THOẠI PHƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
46 000.00.01.H60-231208-0072 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 48 phút) LÊ QUANG TUẤN ANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
47 000.00.01.H60-231208-0074 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 46 phút) NGUYỄN BẠCH ĐIỆP Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
48 000.00.01.H60-231208-0073 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 48 phút) TRẦN NGỌC ÁNH HỒNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
49 000.00.01.H60-231208-0071 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 48 phút) LÊ QUANG TUẤN ANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
50 000.00.01.H60-231208-0070 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 27 phút) HẠNH NGUYỄN NGUYỄN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
51 000.00.01.H60-231208-0069 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 33 phút) VŨ THỊ TIM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
52 000.00.01.H60-231208-0065 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 44 phút) TRẦN THỊ TIÊN DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
53 000.00.01.H60-231208-0064 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 34 phút) NGUYỄN NGỌC THY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
54 000.00.01.H60-231208-0063 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 54 phút) HẠNH NGUYỄN NGUYỄN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
55 000.00.01.H60-231208-0062 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 47 phút) BÙI THỊ QUỲNH NGA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
56 000.00.01.H60-231208-0043 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 48 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
57 000.00.01.H60-231208-0044 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 55 phút) NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
58 000.00.01.H60-231208-0045 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 48 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
59 000.00.01.H60-231208-0046 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 49 phút) ĐỖ THÙY DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
60 000.00.01.H60-231208-0047 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 49 phút) BÙI THỊ ÁNH HỒNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
61 000.00.01.H60-231208-0049 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 50 phút) LÊ ĐỖ MAI OANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
62 000.00.01.H60-231208-0050 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 51 phút) MS. QUỲNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
63 000.00.01.H60-231208-0051 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 54 phút) NGUYỄN KỲ NAM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
64 000.00.01.H60-231208-0052 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 27 phút) NGUYỄN HOÀNG ANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
65 000.00.01.H60-231208-0053 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 55 phút) TRẦN THỊ ÁNH MAI Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
66 000.00.01.H60-231208-0054 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 37 phút) DƯƠNG TRẦN GIA ÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
67 000.00.01.H60-231208-0061 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 36 phút) PHẠM HOÀNG THIÊN HƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
68 000.00.01.H60-231208-0059 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 24 phút) HUỲNH QUỐC KHANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
69 000.00.01.H60-231208-0058 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 34 phút) PHẠM HOÀNG THIÊN HƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
70 000.00.01.H60-231208-0057 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 2 giờ 40 phút) HUỲNH QUỐC KHANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
71 000.00.01.H60-231208-0056 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 27 phút) NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
72 000.00.01.H60-231208-0055 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 33 phút) NGUYỄN THỊ KIM HUỆ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
73 000.00.01.H60-231208-0094 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 54 phút) NGUYỄN DUY DƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
74 000.00.01.H60-231208-0095 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 23 phút) NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
75 000.00.01.H60-231208-0093 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 24 phút) TRẦN KHÁNH LINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
76 000.00.01.H60-231208-0092 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 27 phút) MAI PHƯƠNG LY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
77 000.00.01.H60-231208-0090 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 26 phút) NGUYỄN THỊ KIỀU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
78 000.00.01.H60-231208-0089 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 14 phút) LƯƠNG HỒNG NHUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
79 000.00.01.H60-231208-0088 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 15 phút) NGUYỄN THỊ MỸ CHI Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
80 000.00.01.H60-231208-0087 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 40 phút) NAKANO KEITA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
81 000.00.01.H60-231208-0086 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 16 phút) HẠNH NGUYỄN NGUYỄN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
82 000.00.01.H60-231208-0096 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 20 phút) GIANG TRẦN MINH THÀNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
83 000.00.01.H60-231208-0085 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 04 phút) NGÔ THỊ ÁI THI Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
84 000.00.01.H60-231208-0084 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 33 phút) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐÔNG ĐÔ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
85 000.00.01.H60-231208-0083 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 31 phút) NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
86 000.00.01.H60-231208-0082 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 30 phút) MAI HUỲNH PHƯƠNG THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
87 000.00.01.H60-231208-0081 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 28 phút) TRƯƠNG KHÁNH HÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
88 000.00.01.H60-231208-0080 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 27 phút) VŨ THỊ TIM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
89 000.00.01.H60-231208-0078 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 26 phút) NGUYỄN THỊ TO MINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
90 000.00.01.H60-231208-0077 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 24 phút) PHÍ HÀ GIANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
91 000.00.01.H60-231208-0075 08/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 22 phút) NGUYỄN NHẬT TIẾN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
92 000.00.01.H60-231209-0018 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 09 phút) MAI THỊ NGỌC HÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
93 000.00.01.H60-231209-0017 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 10 phút) MAI THỊ NGỌC HÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
94 000.00.01.H60-231209-0016 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 11 phút) MAI THỊ NGỌC HÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
95 000.00.01.H60-231209-0015 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 53 phút) TRẦN THỊ THUYỀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
96 000.00.01.H60-231209-0014 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 13 phút) TRẦN THỊ THUYỀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
97 000.00.01.H60-231209-0013 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 55 phút) VŨ THỊ LUÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
98 000.00.01.H60-231209-0012 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 56 phút) LÊ PHAN THẢO LY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
99 000.00.01.H60-231209-0011 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 57 phút) LÊ PHAN THẢO LY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
100 000.00.01.H60-231209-0010 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 58 phút) LÊ PHAN THẢO LY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
101 000.00.01.H60-231209-0009 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 14 phút) LÊ PHAN THẢO LY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
102 000.00.01.H60-231209-0008 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 15 phút) LÊ PHAN THẢO LY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
103 000.00.01.H60-231209-0002 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 16 phút) PHAN THỊ THANH THÚY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
104 000.00.01.H60-231209-0007 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 59 phút) TRẦN THỊ TÚ HẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
105 000.00.01.H60-231209-0006 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 00 phút) TRẦN THỊ TÚ HẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
106 000.00.01.H60-231209-0005 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 04 phút) TRẦN THỊ TÚ HẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
107 000.00.01.H60-231209-0004 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 17 phút) LÊ PHAN THẢO LY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
108 000.00.01.H60-231209-0003 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 18 phút) LÊ PHAN THẢO LY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
109 000.00.01.H60-231208-0123 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 20 phút) NGUYỄN DUY DƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
110 000.00.01.H60-231209-0001 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 22 phút) VÕ THỊ DIỆU LINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
111 000.00.01.H60-231208-0122 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 23 phút) BÙI THỊ MINH HUYỀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
112 000.00.01.H60-231208-0119 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 24 phút) NGUYỄN THÙY DƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
113 000.00.01.H60-231208-0121 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 05 phút) NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
114 000.00.01.H60-231208-0120 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 25 phút) NGUYỄN THÙY DƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
115 000.00.01.H60-231208-0118 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 07 phút) PHẠM VĂN CHUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
116 000.00.01.H60-231208-0117 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 08 phút) VŨ THỊ TUYẾT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
117 000.00.01.H60-231208-0116 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 26 phút) VŨ THỊ THANH NHƯ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
118 000.00.01.H60-231208-0115 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 33 phút) LÊ THỊ THIÊN LỘC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
119 000.00.01.H60-231208-0114 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 28 phút) LÊ THỊ THIÊN LỘC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
120 000.00.01.H60-231208-0113 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 30 phút) LÊ THỊ THIÊN LỘC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
121 000.00.01.H60-231208-0112 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 31 phút) VŨ THỊ THANH NHƯ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
122 000.00.01.H60-231208-0111 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 35 phút) PHẠM VĂN CHUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
123 000.00.01.H60-231208-0110 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 32 phút) VŨ THỊ TUYẾT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
124 000.00.01.H60-231208-0109 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 52 phút) NGUYỄN TUẤN ANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
125 000.00.01.H60-231208-0108 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 36 phút) PHẠM VĂN CHUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
126 000.00.01.H60-231208-0107 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 37 phút) NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
127 000.00.01.H60-231208-0106 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 38 phút) NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
128 000.00.01.H60-231208-0104 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 51 phút) LẠI TRIỆU MINH THÙY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
129 000.00.01.H60-231208-0102 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 3 giờ 50 phút) NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
130 000.00.01.H60-231208-0105 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 40 phút) NGUYỄN THANH PHƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
131 000.00.01.H60-231208-0103 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 18 phút) NGUYỄN TUẤN ANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
132 000.00.01.H60-231208-0101 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 42 phút) PHẠM THỊ THÙY PHƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
133 000.00.01.H60-231208-0100 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 43 phút) PHẠM VĂN CHUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
134 000.00.01.H60-231208-0099 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 44 phút) BÙI MINH PHƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
135 000.00.01.H60-231208-0098 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 16 phút) GILBERT LOCSIN ARGUELLES Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
136 000.00.01.H60-231208-0097 10/12/2023 11/12/2023 11/12/2023 (Trễ hạn 4 giờ 45 phút) NGUYỄN MINH NGUYỆT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
137 000.00.01.H60-230810-0048 11/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 02 phút) HÀ THỊ LƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
138 000.00.01.H60-230810-0050 11/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 58 phút) CAO VŨ TRƯỞNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
139 000.00.01.H60-230213-0045 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 6 giờ 24 phút) HÀ ĐỨC CẢNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
140 000.00.01.H60-230213-0043 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 26 phút) HUỲNH THANH TRÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
141 000.00.01.H60-230213-0040 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 26 phút) NGUYỄN ÁNH NGUYỆT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
142 000.00.01.H60-230213-0041 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 26 phút) TRẦN ĐĂNG THẮNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
143 000.00.01.H60-230213-0039 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 27 phút) PHẠM NGỌC TIẾN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
144 000.00.01.H60-230213-0037 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 27 phút) HỨA THỊ THU THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
145 000.00.01.H60-230213-0036 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 28 phút) TRỊNH HỒ HOÀNG LỘC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
146 000.00.01.H60-230213-0034 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 28 phút) HÀ THỊ THU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
147 000.00.01.H60-230213-0033 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 28 phút) HÀ ĐỨC CẢNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
148 000.00.01.H60-230213-0032 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 27 phút) TRẦN ĐĂNG THẮNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
149 000.00.01.H60-230213-0031 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 28 phút) NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
150 000.00.01.H60-230213-0030 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) LÊ THỊ ANH THƠ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
151 000.00.01.H60-230213-0029 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 30 phút) NGUYỄN KỲ NAM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
152 000.00.01.H60-230213-0028 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 34 phút) LÊ THỊ ANH THƠ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
153 000.00.01.H60-230213-0027 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 30 phút) MAI THANH TRÚC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
154 000.00.01.H60-230213-0026 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 30 phút) TSAI TSAO SHAO CHUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
155 000.00.01.H60-230213-0025 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 30 phút) TSAI TSAO SHAO CHUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
156 000.00.01.H60-230213-0024 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) NGUYỄN THỊ DIỆP Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
157 000.00.01.H60-230213-0022 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) NGÔ MỸ LÊ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
158 000.00.01.H60-230213-0023 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
159 000.00.01.H60-230213-0021 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) HỨA THỊ THU THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
160 000.00.01.H60-230213-0020 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) PHẠM THỊ HỒNG DIỆP Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
161 000.00.01.H60-230213-0019 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) TRẦN THỊ NGỌC SANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
162 000.00.01.H60-230213-0018 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) VÕ THỊ THANH TUYỀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
163 000.00.01.H60-230213-0017 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 34 phút) HỨA THỊ THU THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
164 000.00.01.H60-230213-0016 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 29 phút) VÕ THỊ ÁNH THỦY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
165 000.00.01.H60-230213-0015 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 29 phút) VÕ THỊ THANH TUYỀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
166 000.00.01.H60-230213-0011 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) HỨA THỊ THU THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
167 000.00.01.H60-230213-0013 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) VÕ THỊ ÁNH THỦY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
168 000.00.01.H60-230213-0012 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 34 phút) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
169 000.00.01.H60-230213-0014 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 33 phút) ĐẶNG PHAN QUANG ANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
170 000.00.01.H60-230213-0010 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 34 phút) NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
171 000.00.01.H60-230213-0009 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 34 phút) LÊ HOÀNG MINH TÂM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
172 000.00.01.H60-230213-0008 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 35 phút) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
173 000.00.01.H60-230213-0007 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 35 phút) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
174 000.00.01.H60-230213-0006 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 35 phút) HỨA THỊ THU THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
175 000.00.01.H60-230213-0005 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 28 phút) NGUYỄN HOÀNG ANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
176 000.00.01.H60-230213-0003 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 27 phút) CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ SỐ TÔ QUÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
177 000.00.01.H60-230213-0001 13/02/2023 16/02/2023 16/02/2023 (Trễ hạn 7 giờ 34 phút) PHAN THỊ PHƯỜNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
178 000.00.01.H60-230314-0036 14/03/2023 17/03/2023 18/03/2023 (Trễ hạn 41 phút) MAI THANH TRÚC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
179 000.00.01.H60-230629-0084 29/06/2023 10/07/2023 20/07/2023 (Trễ hạn 7 ngày 6 giờ 55 phút) NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
180 000.00.01.H60-230829-0040 30/08/2023 06/09/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 49 phút) DƯƠNG THỊ MINH THÚY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
181 000.00.01.H60-230829-0038 30/08/2023 06/09/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 1 giờ 13 phút) VŨ THỊ TIM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
182 000.00.01.H60-230829-0035 30/08/2023 06/09/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 1 giờ 05 phút) NGUYEN NGOC THUY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
183 000.00.01.H60-230829-0034 30/08/2023 06/09/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 1 giờ 02 phút) MAI NGUYỄN PHƯƠNG LINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
184 000.00.01.H60-230829-0032 30/08/2023 06/09/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 1 giờ 00 phút) PHAN THỊ PHƯỜNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
185 000.00.01.H60-230829-0021 30/08/2023 06/09/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 51 phút) NGUYỄN THỊ TRANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương
186 000.00.01.H60-230829-0016 30/08/2023 06/09/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 47 phút) NGUYỄN NHÃ TRANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Công Thương