Các hành vi nào bị coi là hành vi tham nhũng?

La Văn Cương — lúc 11:04:20 ngày 20/01/2020

Các hành vi nào bị coi là hành vi tham nhũng?

Trả lời

1. Các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện quy định tại Điều 2 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bao gồm:a) Tham ô tài sản;b) Nhận hối lộ;c) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;đ) Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;g) Giả mạo trong công tác vì vụ lợi;h) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi;i) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi;k) Nhũng nhiễu vì vụ lợi;l) Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi;m) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố,xét xử, thi hành án vì vụ lợi.2. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm:a) Tham ô tài sản;b) Nhận hối lộ;c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

Quản trị hệ thống — lúc 11:04:38 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi