Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp tiếp công dân bao nhiêu lần trong 1 tháng

Bàn Thị Xuân — lúc 10:58:48 ngày 20/01/2020

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp tiếp công dân bao nhiêu lần trong 1 tháng

Trả lời

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh ít nhất 01 ngày trong 01 tháng và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định

Quản trị hệ thống — lúc 10:59:05 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi