Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo gồm các biện pháp gì?

Ngô Quốc Tú — lúc 10:49:39 ngày 20/01/2020

Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo gồm các biện pháp gì?

Trả lời

Các biện pháp bao gồm:1. Đưa người được bảo vệ đến nơi an toàn. 2. Bố trí lực lượng, phương tiện, công cụ để trực tiếp bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm cho người được bảo vệ tại nơi cần thiết.3. Áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, xử lý hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ theo quy định của pháp luật.4. Yêu cầu người có hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ chấm dứt hành vi vi phạm.5. Biện pháp khác theo quy định của pháp luật. (Điều 57 Luật tố cáo 2018)

Quản trị hệ thống — lúc 10:50:08 ngày 20/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi