Bộ Xây dựng có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài như thế nào?

Sầm Tuấn Anh — lúc 21:40:47 ngày 19/01/2020

Bộ Xây dựng có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài như thế nào?

Trả lời

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 72 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên.

Quản trị hệ thống — lúc 21:41:01 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi