Bộ phận một cửa xử lý những hồ sơ được đơn vị chuyên môn yêu cầu bổ sung như thế nào?

Lâm Quốc Tấn — lúc 21:33:24 ngày 19/01/2020

Bộ phận một cửa xử lý những hồ sơ được đơn vị chuyên môn yêu cầu bổ sung như thế nào?

Trả lời

Với các hồ sơ được đơn vị chuyên môn yêu cầu bổ sung, BPMC sẽ gửi phiếu yêu cầu bổ sung cho cá nhân/tổ chức.Khi cá nhân/tổ chức đến BPMC nộp bổ sung hồ sơ thì sẽ được nhận phiếu hẹn trả kết quả mới thay thế cho phiếu hẹn trả kết quả lần đầu.Thời hạn thực hiện TTHC được tính lại từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung hợp lệ.

Quản trị hệ thống — lúc 21:33:40 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi