Công ty chúng tôi có tàu đang khai thác tên Anpha, nay muốn ủy quyền kiểm tra cho đăng kiểm nước ngoài. Chúng tôi phải làm gì?

Phan Thị Linh — lúc 21:19:21 ngày 19/01/2020

Công ty chúng tôi có tàu đang khai thác tên Anpha, nay muốn ủy quyền kiểm tra cho đăng kiểm nước ngoài. Chúng tôi phải làm gì?

Trả lời

- Theo thông tư số 40/2016/TT-BGTVT ngày 07/02/2016, để tàu đã nêu mang lưỡng cấp VR-BV, đề nghị Công ty điền các thông tin trong mẫu đính kèm rồi gửi lại cho Cục Đăng kiểm Việt Nam để làm cơ sở làm văn bản ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài là thành viên của Hiệp hội các tổ chức phân cấp tàu quốc tế (IACS) kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu. Lưu ý đến phạm vi ủy quyền.- Sau khi có văn bản ủy quyền, Công ty liên hệ và bố trí để tổ chức đăng kiểm được ủy quyền thực hiện kiểm tra.

Quản trị hệ thống — lúc 21:19:37 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi