Cán bộ công ty phụ trách công tác an toàn, an ninh có yêu cầu về chứng chỉ không?

Phan Văn Huy — lúc 21:13:34 ngày 19/01/2020

Cán bộ công ty phụ trách công tác an toàn, an ninh có yêu cầu về chứng chỉ không?

Trả lời

Căn cứ mục 4.a), Điều 5, Nghị định 160/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lại dắt tàu biển yêu cầu phải được đào tạo, huấn luyện và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GTVT

Quản trị hệ thống — lúc 21:14:00 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi