Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đủ điều kiện thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét cho các thầy thuốc thuộc các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện được không?

Nguyễn Thị Linh — lúc 20:37:28 ngày 19/01/2020

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đủ điều kiện thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét cho các thầy thuốc thuộc các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận, huyện được không?

Trả lời

Theo Khoản 1 Đièu 12 Nghị định 41/2015/NĐ-CP đối tượng thầy thuốc thuộc các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận huyện do Hội đồng cấp cơ sở Trạm Y tế xã trực thuộc Phòng Y tế và các cơ sở y tế khác trên địa bàn.

Quản trị hệ thống — lúc 20:38:07 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi