Bộ hồ sơ của đơn vị xin công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật mang thai hộ gồm những tài liệu gì?

Hoàng Háu Mỹ Linh — lúc 20:36:24 ngày 19/01/2020

Bộ hồ sơ của đơn vị xin công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật mang thai hộ gồm những tài liệu gì?

Trả lời

Bộ hồ sơ của đơn vị xin công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật TTTON gồm các tài liệu được quy định tại Điều 13, Chương V của Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật TTTON và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Quản trị hệ thống — lúc 20:36:43 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi