Bộ Y tế có thể giới thiệu một số đơn vị phân loại trang thiết bị y tế uy tín được không?

Nguyễn Thị Liên — lúc 20:35:29 ngày 19/01/2020

Bộ Y tế có thể giới thiệu một số đơn vị phân loại trang thiết bị y tế uy tín được không?

Trả lời

Theo quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP và Nghị định 169/2018/NĐ-CP, việc phân loại phải được thực hiện bởi cơ sở đủ điều kiện phân loại. Đề nghị Doanh nghiệp vào địa chỉ http://dmec.moh.gov.vn để tra cứu các đơn vị đã được Bộ Y tế cấp phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện phân loại.

Quản trị hệ thống — lúc 20:35:46 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi