Bộ Y tế có cấp giấy phép xuất khẩu mẫu bệnh phẩm không?

Phan Thị Lan — lúc 20:34:28 ngày 19/01/2020

Bộ Y tế có cấp giấy phép xuất khẩu mẫu bệnh phẩm không?

Trả lời

Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 12/11/2018, theo đó Bộ Y tế sẽ không thực hiện cấp giấy phép xuất khẩu mẫu bệnh phẩm.

Quản trị hệ thống — lúc 20:34:48 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi