Chúng tôi muốn đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo nhưng theo quy định thì phải đánh giá thực tế. Vậy thời gian đánh giá thực tế là bao lâu và chi phí như thế nào?

Hà Trường Nam — lúc 16:28:33 ngày 19/01/2020

Chúng tôi muốn đăng ký cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đào tạo nhưng theo quy định thì phải đánh giá thực tế. Vậy thời gian đánh giá thực tế là bao lâu và chi phí như thế nào?

Trả lời

Tại Điểm 3 Điều 27 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 quy định:- Trường hợp phải đánh giá thực tế, trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục TCĐLCL tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá thực tế theo các nội dung yêu cầu.- Chi phí phục vụ hoạt động này do cơ sở đào tạo đăng ký cấp Giấy xác nhận bảo đảm.

Quản trị hệ thống — lúc 16:28:51 ngày 19/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi