Bên mời thầu phải nộp các chi phí gì khi sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Hoàng Văn Khỏe — lúc 15:52:42 ngày 17/01/2020

Bên mời thầu phải nộp các chi phí gì khi sử dụng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Trả lời

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không thu phí đối với Bên mời thầu.

Quản trị hệ thống — lúc 15:54:04 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi