Bộ Công Thương tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo quy trình như thế nào?

Hoàng Thị Huệ — lúc 02:55:59 ngày 17/01/2020

Bộ Công Thương tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo quy trình như thế nào?

Trả lời

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-40-2018-nd-cp-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap-329753.aspx" o "Nghị định 40/2018/NĐ-CP" t "_blank" 40/2018/NĐ-CP thì cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương tổ chức hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo quy trình như sau:1. Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.2. Lên kế hoạch về thời gian, địa điểm, phương thức kiểm tra.3. Thông báo kế hoạch kiểm tra.4. Tổ chức kiểm tra.5. Đánh giá kết quả kiểm tra.6. Thông báo kết quả kiểm tra.

Quản trị hệ thống — lúc 02:56:32 ngày 17/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi