Ai có thẩm quyền quyết định cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Đinh Phú Cường — lúc 16:07:30 ngày 13/01/2020

Ai có thẩm quyền quyết định cho hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Trả lời

Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Cạnh tranh 2018, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thẩm quyền xem xét, quyết định chấp thuận hoặc quyết định không chấp thuận cho các bên được hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Quản trị hệ thống — lúc 16:16:13 ngày 13/01/2020

Quay lại danh sách câu hỏi