CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 181 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
31 TNN02 Thủ tục Lấy ý kiến UBND cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
32 TT06 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Quận/huyện Thông tin Truyền thông
33 TT07 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Quận/huyện Thông tin Truyền thông
34 VHCS 01 Thủ tục Công nhận gia đình văn hóa Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
35 1.011607.000.00.00.H60 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
36 BTXH04 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
37 CNTD 01 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp Quận/huyện Công nghiệp tiêu dùng
38 CT 02 Thủ tục chứng thực di chúc Cấp Quận/huyện Chứng thực
39 CT02 Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
40 HGCS 02 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
41 HT02 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch
42 PBGDPL 28 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
43 LD-TB-XH 10 Thủ tục “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng” Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
44 NV-KT02 Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện/thành phố Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
45 TT 02 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng