CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 217 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 KH-DT 10 Thủ tục Phê duyệt danh sách ngắn Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
17 KH-DT 11 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
18 KH-DT 12 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
19 KH-DT 13 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
20 KH-DT 14 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
21 KH-DT 15 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
22 KH-DT 16 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
23 KH-DT 17 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
24 KH-DT 18 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
25 KH-DT 19 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
26 KH-DT 20 Thủ tục Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
27 KH-DT 21 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
28 KH-DT01 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu (cấp xã ) Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
29 GDDT01 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
30 HG 01 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện/thành phố) Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở