CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 248 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 VH 07 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Cấp Quận/huyện Gia đình
92 KH-DT 16 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
93 QT NV 07 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận/huyện Tôn giáo
94 CT 08 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Cấp Quận/huyện Chứng thực
95 QT NV 08 Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Cấp Quận/huyện Tôn giáo
96 QT TC 08 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
97 TN&MT-08 Tham vấn ý kiến về đề án bảo vệ môi trường chi tiết Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
98 KH-DT 15 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
99 QT NV 09 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Cấp Quận/huyện Tôn giáo
100 QT TC 09 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
101 TN&MT-09 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Tài nguyên & môi trường
102 VHCS09 Thủ tục Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Cấp Quận/huyện Văn hóa cơ sở
103 BTXH 10 Thủ tục Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
104 CT 10 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp Quận/huyện Chứng thực
105 KH-DT 14 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu