CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 153 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 KH-DT 10 Thủ tục Phê duyệt danh sách ngắn Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
62 GDDT 10 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
63 TG 10 Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận/huyện Tôn giáo
64 TT 10 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Thanh tra
65 1.011609.000.00.00.H60 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
66 1.002150.000.00.00.H60 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Cấp Quận/huyện Dân số - Sức khoẻ sinh sản
67 KH-DT 11 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
68 1.005108.000.00.00.H60 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
69 LN003 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Cấp Quận/huyện Lâm nghiệp
70 1.010736.000.00.00.H60 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
71 MT01 Cấp giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
72 MT02 Cấp đổi giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
73 1.010833.000.00.00.H60 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Cấp Quận/huyện Người có công
74 1.010941.000.00.00.H60 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
75 QHXDKT1 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc