CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 162 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 KH-DT 02 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
17 TT 02 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Cấp Quận/huyện Thanh tra
18 VH-TT-DL 02 Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản Cấp Quận/huyện Thư viện
19 ATVSLD 03 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
20 CSTE 03 Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (cấp xã) Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
21 KH-DT 03 Thủ tục Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
22 GDDT 03 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
23 HDXD 03 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Cấp Quận/huyện Quản lý hoạt động xây dựng
24 TT 03 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra
25 TSTE 04 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Cấp Quận/huyện Bảo vệ chăm sóc trẻ em
26 DD04 Thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Cấp Quận/huyện Đất đai
27 KH-DT 04 Thủ tục Mở thầu Cấp Quận/huyện Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu
28 GDDT 04 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
29 TLHDHTX 04 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
30 TT 04 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Cấp Quận/huyện Thanh tra