CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 219 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
91 GD09 Thủ tục Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
92 GD10 Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Cấp Quận/huyện Giao dịch bảo đảm
93 GDDT 03 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
94 GDDT 05 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
95 GDDT 06 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
96 GDDT 07 Thủ tục cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
97 GDDT 08 Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
98 GDDT 09 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
99 GDDT 10 Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
100 GDDT 19 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
101 GDDT 21 Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
102 GDDT 22 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
103 GDDT 23 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
104 GDDT 24 Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
105 GDDT 40 Thủ tục Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo