CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 226 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 MT03 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
47 TNXH03 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Cấp Quận/huyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
48 XD08 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Cấp Quận/huyện Hoạt động xây dựng
49 1.002192.000.00.00.H60 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. Cấp Quận/huyện Dân số - Sức khoẻ sinh sản
50 MT04 Cấp lại giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
51 GDDT 28 Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
52 BTXH15 Thủ tục Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội Cấp Quận/huyện Bảo trợ xã hội
53 GDDT 20 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
54 GDDT 25 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
55 GDDT 26 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
56 GDDT 28 Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận/huyện Giáo dục Dân tộc
57 GDDT 29 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
58 2.001839.000.00.00.H60 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Cấp Quận/huyện Giáo dục Dân tộc
59 GDDT 30 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học Cấp Quận/huyện Giáo dục Tiểu học
60 GDDT 31 Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận/huyện Giáo dục Dân tộc