CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 392 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
46 CT 03 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
47 HG 03 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
48 HT 02 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
49 HT 08 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
50 TP 03 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Quận/huyện Hộ tịch
51 HDXD 05 Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch Cấp Quận/huyện Quy hoạch
52 KT 03 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua - Khen thưởng
53 TL-03 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Cấp Quận/huyện Thủy lợi
54 TG 03 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
55 CSTE 03 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Cấp Quận/huyện Trẻ em
56 CT 04 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp Quận/huyện Chứng thực
57 GDDT 16 Thủ tục Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục & Đào tạo
58 GDDT 18 Thủ tục chuyển trường cho học sinh trung học cơ sở Cấp Quận/huyện Giáo dục Trung học
59 HG 04 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp Quận/huyện Hòa giải cơ sở
60 HT 16 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch