Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 156 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BTXH 01 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
2 CNTD 01 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
3 CNDP01 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp địa phương
4 CT 01 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
5 DT 01 Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn Dân tộc
6 HGCS01 Thủ tục bầu hòa giải viên Hòa giải cơ sở
7 HT 06 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
8 HT 07 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
9 HT 15 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
10 LT khai sinh 01 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
11 LTHH01 Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
12 TNXH 01 Thủ tục “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình” Phòng, chống tệ nạn xã hội
13 KT 01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua - Khen thưởng
14 TG 01 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo
15 HTX08 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã