Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TT01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại
2 TT02 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại
3 TT03 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Giải quyết tố cáo
4 TT04 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân
5 TT08 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng
6 TT09 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng
7 TT10 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng
8 TT 11 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng