CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 43 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 CQDP 01 Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
2 TCPCP 01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Sở Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
3 TD-KT01 Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
4 TNTG1 Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
5 CQDP 02 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
6 CTTN 01 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên
7 TD-KT02 Thủ tục tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
8 TNTG2 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
9 1.010195.000.00.00.H60 Thủ tục Cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
10 CTTN 02 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên
11 TD-KT03 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng
12 TNTG3 Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
13 VT-LT03 Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
14 CTTN 03 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội vụ Công tác thanh niên
15 TD-KT04 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Sở Nội vụ Thi đua - Khen thưởng