CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 79 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CNDP 01 Thủ tục cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
2 2.000453.000.00.00.H60 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Dầu khí
3 KHCN 01 Thủ tục cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép Khoa học công nghệ
4 2.000674.000.00.00.H60 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
5 NL 01 Thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV) Năng lượng
6 CNTM01 Thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
7 VLNCN 01 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương (VLNCN) Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
8 2.000433.000.00.00.H60 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí
9 2.000666.000.00.00.H60 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
10 CNTM02 Thẩm tra thiết kế khi thay đổi hạng mục hoặc toàn bộ công trình công nghiệp; sửa chữa, cải tạo công trình công nghiệp nếu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Phát triển công nghiệp và thương mại địa phương
11 VLNCN 02 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
12 2.000427.000.00.00.H60 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí
13 2.000664.000.00.00.H60 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước
14 VLNCN 03 Cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
15 D 04 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện