Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CST01 Thủ tục kê khai, thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Chính sách Thuế