CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 QLG01 Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá
2 QLG02 Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá
3 QLG03 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Quản lý giá