CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.002217.000.00.00.H60 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
2 1.006241.000.00.00.H60 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá
3 QLG04 Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Sở Tài chính Quản lý giá