Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 35 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 CS 07 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản
2 CS 08 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản
3 CS 09 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Quản lý công sản
4 CS 10 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản
5 CS 11 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quản lý công sản
6 CS 01 Thủ tục điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quản lý công sản
7 CS 12 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý công sản
8 CS 02 Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quản lý công sản
9 CS 13 Quyết định điều chuyển tài sản công Quản lý công sản
10 CS 03 Thủ tục chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quản lý công sản
11 CS 14 Quyết định bán tài sản công Quản lý công sản
12 CS 04 Thủ tục thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quản lý công sản
13 CS 15 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quản lý công sản
14 CS 16 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quản lý công sản
15 CS 17 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản