Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 41 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 HT Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch
2 HT 01 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch (cấp huyện) Hộ tịch
3 TP 01 Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch
4 HT01 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Hộ tịch
5 LT khai sinh 1 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
6 TP 02 Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch
7 HT 02 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
8 TP 03 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
9 HT 03 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
10 HT 04 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch
11 LT khai tử Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng) Hộ tịch
12 TP 04 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch
13 HT 05 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
14 TP 05 Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch
15 HT 06 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch