CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NNNT-02 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp
2 NNNT-03 Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nông nghiệp
3 NNNT-04 Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nông nghiệp