Cổng dịch vụ công


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
Lĩnh vực Người có công
Quyết định
Tên Quyết định
Số QĐ
Ngày QĐ
File đính kèm ( nếu có)
Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi hồ sơ trực tuyến đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: 609, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện


+ Bước 1: Cá nhân làm đơn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đang cư trú.


+ Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ra quyết định trợ cấp thương tật hoặc trợ cấp bệnh binh.


Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị (Mẫu TB6 Thông tư số 05)
2. Hồ sơ thương binh và Hồ sơ bệnh binh.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn đề nghị hưởng thêm trợ cấp thương binh hoặc bệnh binh Tải về

Kết quả thực hiện

Quyết định trợ cấp thương tật hoặc quyết định trợ cấp bệnh binh.