CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 602 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 3 Thủ tục Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
2 Mức độ 3 Thủ tục báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
3 Mức độ 3 Thủ tục báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
4 Mức độ 3 Thủ tục báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
5 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
6 Mức độ 3 Thủ tục gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
7 Mức độ 3 Thủ tục khai báo tai nạn lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
8 Mức độ 3 Thủ tục thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
9 Mức độ 3 Thủ tục thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
10 Mức độ 3 Thủ tục thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
11 Mức độ 4 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
12 Mức độ 4 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An toàn thực phẩm
13 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm
14 Mức độ 3 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Cấp Quận/huyện An toàn thực phẩm
15 Mức độ 3 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí