STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.29.24.H60-230302-0001 02/03/2023 03/03/2023 03/03/2023 (Trễ hạn 10 phút) LÊ HỒNG PHƯƠNG UBND xã Hào Phú huyện Sơn Dương
2 000.36.24.H60-230526-0003 26/05/2023 05/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 giờ 09 phút) NGUYỄN VĂN DẦN UBND xã Minh Thanh
3 000.32.24.H60-230327-0002 27/03/2023 28/03/2023 28/03/2023 (Trễ hạn 3 giờ 41 phút) LÊ BẢO NGỌC UBND xã Hợp Thành huyện Sơn Dương