STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.22.22.H60-230802-0002 02/08/2023 03/08/2023 04/08/2023 (Trễ hạn 4 giờ 48 phút) MA THỊ BỌC UBND Xã Hồng Quang
2 000.00.22.H60-230419-0001 19/04/2023 04/05/2023 12/05/2023 (Trễ hạn 5 ngày 6 giờ 23 phút) NÔNG THỊ TÂM Bộ Phận TN & TKQ huyện Lâm Bình
3 000.00.22.H60-231023-0001 23/10/2023 26/10/2023 30/10/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 05 phút) HÀ VĂN CHI Bộ Phận TN & TKQ huyện Lâm Bình
4 000.00.22.H60-230424-0001 24/04/2023 09/05/2023 12/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 22 phút) NÔNG THỊ TÂM Bộ Phận TN & TKQ huyện Lâm Bình
5 000.28.22.H60-230628-0001 28/06/2023 29/06/2023 30/06/2023 (Trễ hạn 35 phút) CHÚC DUY PHÚC UBND Xã Xuân Lập