STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.22.H60-230419-0001 19/04/2023 04/05/2023 12/05/2023 (Trễ hạn 5 ngày 6 giờ 23 phút) NÔNG THỊ TÂM Bộ Phận TN & TKQ huyện Lâm Bình
2 000.00.22.H60-230424-0001 24/04/2023 09/05/2023 12/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 22 phút) NÔNG THỊ TÂM Bộ Phận TN & TKQ huyện Lâm Bình