STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.36.21.H60-230302-0001 02/03/2023 03/03/2023 03/03/2023 (Trễ hạn 1 giờ 08 phút) NỊNH THỊ NHẤT UBND xã Thành Long Hàm Yên
2 000.28.21.H60-230607-0003 07/06/2023 08/06/2023 08/06/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) TRƯƠNG VĂN HOÀNG UBND xã Minh Dân Hàm Yên
3 000.28.21.H60-230607-0002 07/06/2023 08/06/2023 08/06/2023 (Trễ hạn 06 phút) TẠ THỊ KIM CÚC UBND xã Minh Dân Hàm Yên
4 000.28.21.H60-230607-0001 07/06/2023 08/06/2023 08/06/2023 (Trễ hạn 05 phút) NONG THI HIEU UBND xã Minh Dân Hàm Yên
5 000.31.21.H60-230522-0004 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 19 phút) NÔNG THỊ DIỆP UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
6 000.31.21.H60-230522-0005 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 11 phút) NÔNG THỊ DIỆP UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
7 000.31.21.H60-230522-0006 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 08 phút) NÔNG THỊ DIỆP UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
8 000.31.21.H60-230522-0007 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 06 phút) NÔNG THỊ DIỆP UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
9 000.31.21.H60-230522-0009 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 57 phút) HOÀNG VĂN TIẾN UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
10 000.31.21.H60-230522-0010 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 54 phút) HOÀNG VĂN TIẾN UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
11 000.31.21.H60-230522-0011 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 52 phút) HOÀNG VĂN TIẾN UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
12 000.36.21.H60-230424-0008 24/04/2023 25/04/2023 28/04/2023 (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 33 phút) BÙI THÙY LINH UBND xã Thành Long Hàm Yên