STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.36.21.H60-230302-0001 02/03/2023 03/03/2023 03/03/2023 (Trễ hạn 1 giờ 08 phút) NỊNH THỊ NHẤT UBND xã Thành Long Hàm Yên
2 000.28.21.H60-230607-0003 07/06/2023 08/06/2023 08/06/2023 (Trễ hạn 12 phút) TRƯƠNG VĂN HOÀNG UBND xã Minh Dân Hàm Yên
3 000.28.21.H60-230607-0002 07/06/2023 08/06/2023 08/06/2023 (Trễ hạn 19 phút) TẠ THỊ KIM CÚC UBND xã Minh Dân Hàm Yên
4 000.28.21.H60-230607-0001 07/06/2023 08/06/2023 08/06/2023 (Trễ hạn 18 phút) NONG THI HIEU UBND xã Minh Dân Hàm Yên
5 000.36.21.H60-231207-0006 07/12/2023 08/12/2023 08/12/2023 (Trễ hạn 56 phút) DƯƠNG VĂN SỸ UBND xã Thành Long Hàm Yên
6 000.00.21.H60-230518-0004 18/05/2023 10/08/2023 10/08/2023 (Trễ hạn 1 giờ 19 phút) TƯỚNG VĂN TUÂN Bộ phận TN và TKQ Huyện Hàm Yên
7 000.31.21.H60-231019-0005 19/10/2023 20/10/2023 23/10/2023 (Trễ hạn 7 giờ 27 phút) MẠC THỊ VỸ UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
8 000.31.21.H60-231019-0004 19/10/2023 20/10/2023 23/10/2023 (Trễ hạn 7 giờ 26 phút) MẠC THỊ VỸ UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
9 000.31.21.H60-231019-0003 19/10/2023 20/10/2023 23/10/2023 (Trễ hạn 6 giờ 59 phút) MẠC THỊ VỸ UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
10 000.27.21.H60-231018-0007 20/10/2023 27/10/2023 30/10/2023 (Trễ hạn 7 giờ 29 phút) VŨ CÔNG DUẨN UBND xã Hùng Đức Hàm Yên
11 000.31.21.H60-230522-0004 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 19 phút) NÔNG THỊ DIỆP UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
12 000.31.21.H60-230522-0005 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 11 phút) NÔNG THỊ DIỆP UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
13 000.31.21.H60-230522-0006 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 08 phút) NÔNG THỊ DIỆP UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
14 000.31.21.H60-230522-0007 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 06 phút) NÔNG THỊ DIỆP UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
15 000.31.21.H60-230522-0009 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 57 phút) HOÀNG VĂN TIẾN UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
16 000.31.21.H60-230522-0010 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 54 phút) HOÀNG VĂN TIẾN UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
17 000.31.21.H60-230522-0011 22/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 52 phút) HOÀNG VĂN TIẾN UBND xã Nhân Mục Hàm Yên
18 000.24.21.H60-230816-0001 22/08/2023 23/08/2023 25/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 51 phút) BÀN VĂN NAM UBND xã Bằng Cốc Hàm Yên
19 000.36.21.H60-230424-0008 24/04/2023 25/04/2023 28/04/2023 (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 33 phút) BÙI THÙY LINH UBND xã Thành Long Hàm Yên
20 000.25.21.H60-230928-0005 28/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 (Trễ hạn 13 phút) NGUYỄN TIẾN DUY UBND xã Bình Xa Hàm Yên
21 000.29.21.H60-230629-0001 29/06/2023 30/06/2023 03/07/2023 (Trễ hạn 1 giờ 51 phút) TRIỆU NHẤT TUẤN UBND xã Minh Hương - Hàm Yên