STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.16.H60-230202-0002 02/02/2023 16/02/2023 07/03/2023 (Trễ hạn 12 ngày 5 giờ 54 phút) NGUYỄN THỊ KIM OANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
2 000.00.16.H60-230105-0001 05/01/2023 06/04/2023 28/04/2023 (Trễ hạn 15 ngày 2 giờ 40 phút) PK ĐK MINH ĐỨC - ĐỖ VĂN KIÊN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
3 000.00.16.H60-230405-0001 05/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 59 phút) NGUYỄN VĂN TÍNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
4 000.00.16.H60-230405-0002 05/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 46 phút) MA THÚY THƠ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
5 000.00.16.H60-230405-0004 05/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 18 phút) TRẦN NGỌC MẠNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
6 000.00.16.H60-230405-0005 05/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 06 phút) THẨM PHONG THÁI Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
7 000.00.16.H60-230405-0006 05/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 30 phút) LƯƠNG THỊ CHIỀU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
8 000.00.16.H60-230405-0007 05/04/2023 22/05/2023 22/05/2023 (Trễ hạn 3 giờ 00 phút) MA THỊ THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
9 000.00.16.H60-230405-0008 05/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 4 giờ 23 phút) ÂU THỊ ĐA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
10 000.00.16.H60-230405-0009 05/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 4 giờ 21 phút) LÝ ĐÌNH PHƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
11 000.00.16.H60-230405-0010 05/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 4 giờ 04 phút) NGUYỄN VĂN ÁNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
12 000.00.16.H60-230405-0011 05/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 4 giờ 00 phút) NGUYỄN NGỌC TỪ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
13 000.00.16.H60-230206-0001 06/02/2023 20/02/2023 07/03/2023 (Trễ hạn 11 ngày 0 giờ 46 phút) HOÀNG THỊ HẰNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
14 000.00.16.H60-230307-0001 07/03/2023 12/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 7 giờ 45 phút) DƯƠNG VĂN LONG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
15 000.00.16.H60-230509-0001 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 5 giờ 23 phút) ĐINH THỊ TỰA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
16 000.00.16.H60-230509-0002 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 5 giờ 16 phút) PHẠM THỊ HOÀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
17 000.00.16.H60-230509-0003 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 5 giờ 09 phút) HÀ VĂN KIỀU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
18 000.00.16.H60-230509-0004 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 21 phút) TRẦN ĐÌNH GIANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
19 000.00.16.H60-230509-0005 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 16 phút) TRẦN QUỐC TOẢN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
20 000.00.16.H60-230509-0006 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 11 phút) CHÚC THỊ MAN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
21 000.00.16.H60-230509-0007 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 08 phút) NGUYỄN ÁI ƯỚC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
22 000.00.16.H60-230509-0008 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 02 phút) MẠC THỊ HIỆN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
23 000.00.16.H60-230509-0009 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 3 giờ 57 phút) HOÀNG VĂN MINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
24 000.00.16.H60-230509-0011 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 57 phút) NGUYỄN THỊ TIỆM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
25 000.00.16.H60-230509-0012 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 38 phút) NGUYỄN NGỌC TỪ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
26 000.00.16.H60-230509-0013 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 20 phút) NÔNG KIM THỊNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
27 000.00.16.H60-230509-0014 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 16 phút) LÊ VĂN CẢNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
28 000.00.16.H60-230509-0015 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 14 phút) LÝ THỊ DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
29 000.00.16.H60-230509-0016 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 07 phút) NGUYỄN MẠNH TUẤN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
30 000.00.16.H60-230509-0017 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 05 phút) HOÀNG THỊ HOA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
31 000.00.16.H60-230509-0018 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 02 phút) NGUYỄN THỊ KIM THANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
32 000.00.16.H60-230509-0019 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 0 giờ 48 phút) VŨ DUY PHIÊN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
33 000.00.16.H60-230509-0022 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 4 ngày 0 giờ 12 phút) PHÙNG DUY NGHĨA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
34 000.00.16.H60-230509-0023 09/05/2023 30/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 3 ngày 7 giờ 51 phút) TRẦN THỊ MINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
35 000.00.16.H60-230210-0002 10/02/2023 24/02/2023 07/03/2023 (Trễ hạn 6 ngày 5 giờ 56 phút) TRẦN MẠNH TUẤN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
36 000.00.16.H60-230210-0005 10/02/2023 24/02/2023 07/03/2023 (Trễ hạn 6 ngày 5 giờ 14 phút) MA THỊ THUYẾT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
37 000.00.16.H60-230510-0002 10/05/2023 31/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 3 ngày 6 giờ 01 phút) THẨM PHONG THÁI Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
38 000.00.16.H60-230510-0003 10/05/2023 31/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 3 ngày 5 giờ 34 phút) NGUYỄN VĂN ĐIỆP Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
39 000.00.16.H60-230510-0004 10/05/2023 31/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 3 ngày 4 giờ 03 phút) TRẦN THỊ LIỄU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
40 000.00.16.H60-230510-0005 10/05/2023 31/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 3 ngày 3 giờ 58 phút) TRẦN THỊ LÀNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
41 000.00.16.H60-230510-0006 10/05/2023 31/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 3 ngày 3 giờ 48 phút) TRẦN THỊ CHIẾN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
42 000.00.16.H60-230510-0007 10/05/2023 31/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 3 ngày 3 giờ 43 phút) ĐẶNG THỊ PHỤNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
43 000.00.16.H60-230510-0008 10/05/2023 31/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 3 ngày 3 giờ 40 phút) HOÀNG VĂN NGUYÊN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
44 000.00.16.H60-230510-0009 10/05/2023 31/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 58 phút) CHẨU THỊ XUÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
45 000.00.16.H60-230510-0010 10/05/2023 31/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 3 ngày 1 giờ 38 phút) NGUYỄN THƯỢNG DU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
46 000.00.16.H60-230510-0012 10/05/2023 31/05/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 7 giờ 31 phút) VŨ VĂN THỌ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
47 000.00.16.H60-230511-0001 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 38 phút) MA THỊ THÁNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
48 000.00.16.H60-230511-0002 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 27 phút) HÀ THỊ LEN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
49 000.00.16.H60-230511-0003 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 5 giờ 07 phút) NGUYỄN NGỌC HINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
50 000.00.16.H60-230511-0005 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 4 giờ 31 phút) VÕ VĂN THƯ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
51 000.00.16.H60-230511-0006 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 54 phút) LÊ THỊ THU HIỀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
52 000.00.16.H60-230511-0009 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 11 phút) TRẦN THỊ LIỄU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
53 000.00.16.H60-230511-0010 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 2 giờ 50 phút) MÃ THỊ THỦY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
54 000.00.16.H60-230511-0011 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 56 phút) ĐỖ VĂN KHÁNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
55 000.00.16.H60-230511-0012 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 26 phút) PHẠM XUÂN ĐẶNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
56 000.00.16.H60-230511-0013 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 17 phút) NGUYỄN THỊ HUỆ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
57 000.00.16.H60-230511-0014 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 35 phút) TRIỆU THỊ SƠN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
58 000.00.16.H60-230511-0015 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 29 phút) NGUYỄN ĐỨC MINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
59 000.00.16.H60-230511-0016 11/05/2023 01/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 27 phút) PHẠM THỊ NGUYỆT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
60 000.00.16.H60-230512-0001 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 42 phút) PHẠM THỊ XUÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
61 000.00.16.H60-230512-0002 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 56 phút) NGUYỄN THỊ LAN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
62 000.00.16.H60-230512-0003 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 39 phút) TRƯƠNG THỊ SƠN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
63 000.00.16.H60-230512-0004 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 31 phút) PHẠM THỊ LONG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
64 000.00.16.H60-230512-0006 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 12 phút) NGUYỄN PHI NHUẬN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
65 000.00.16.H60-230512-0007 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 52 phút) PHẠM THANH HOA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
66 000.00.16.H60-230512-0008 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 47 phút) TRẦN THỊ SỬU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
67 000.00.16.H60-230512-0009 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 45 phút) LƯƠNG THỊ LOAN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
68 000.00.16.H60-230512-0010 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 41 phút) ĐỖ THỊ DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
69 000.00.16.H60-230512-0011 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 38 phút) ĐẶNG THỊ PHƯƠNG MAI Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
70 000.00.16.H60-230512-0012 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 35 phút) TRIỆU VĂN HÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
71 000.00.16.H60-230512-0013 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 29 phút) SẦN TIẾN HÒA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
72 000.00.16.H60-230512-0014 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 20 phút) LA VĂN THANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
73 000.00.16.H60-230512-0015 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 41 phút) LÝ THỊ ĐÁ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
74 000.00.16.H60-230512-0016 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 1 giờ 34 phút) NỊNH VĂN TUẤN TÚ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
75 000.00.16.H60-230512-0017 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 39 phút) SẦM MINH ĐỨC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
76 000.00.16.H60-230512-0019 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 02 phút) NGUYỄN THỊ LINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
77 000.00.16.H60-230512-0021 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 7 giờ 49 phút) HỒ KIM LIÊN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
78 000.00.16.H60-230512-0022 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 7 giờ 45 phút) NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
79 000.00.16.H60-230512-0023 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 7 giờ 41 phút) DƯƠNG THỊ SÍA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
80 000.00.16.H60-230512-0024 12/05/2023 02/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 7 giờ 36 phút) NGUYỄN ANH LUẬN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
81 000.00.16.H60-230113-0001 13/01/2023 17/02/2023 19/02/2023 (Trễ hạn 4 giờ 48 phút) HOÀNG NGỌC BÍCH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
82 000.00.16.H60-230113-0003 13/01/2023 17/02/2023 19/02/2023 (Trễ hạn 3 giờ 30 phút) NGUYỄN VĂN TÙNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
83 000.00.16.H60-230313-0002 13/03/2023 18/05/2023 18/05/2023 (Trễ hạn 39 phút) NGUYỄN KIM CƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
84 000.00.16.H60-230313-0005 13/03/2023 26/05/2023 29/05/2023 (Trễ hạn 2 giờ 49 phút) VŨ THÀNH TRUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
85 000.00.16.H60-230214-0052 14/02/2023 12/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 5 giờ 26 phút) PK RĂNG HÀM MẶT VIỆT ANH - HOÀNG THỊ THU HUYỀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
86 000.00.16.H60-230515-0002 15/05/2023 05/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 2 giờ 01 phút) LA THỊ BẰNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
87 000.00.16.H60-230515-0003 15/05/2023 05/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 1 giờ 14 phút) TRIỆU QUANG THUẦN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
88 000.00.16.H60-230515-0008 15/05/2023 05/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 31 phút) LƯƠNG VIẾT MẠNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
89 000.00.16.H60-230216-0001 16/02/2023 27/02/2023 05/03/2023 (Trễ hạn 4 ngày 1 giờ 45 phút) PHẠM THỊ HỒNG HẠNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
90 000.00.16.H60-230316-0001 16/03/2023 27/04/2023 04/05/2023 (Trễ hạn 4 ngày 0 giờ 04 phút) ĐÀO THỊ DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
91 000.00.16.H60-230217-0003 17/02/2023 10/03/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 33 ngày 5 giờ 23 phút) HOÀNG ĐỨC LỘC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
92 000.00.16.H60-230217-0004 17/02/2023 10/03/2023 27/04/2023 (Trễ hạn 33 ngày 5 giờ 17 phút) MA THỊ CÁNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
93 000.00.16.H60-230317-0003 17/03/2023 28/04/2023 04/05/2023 (Trễ hạn 2 ngày 6 giờ 21 phút) HỨA CHÍ KHIÊM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
94 000.00.16.H60-230517-0008 17/05/2023 07/06/2023 08/06/2023 (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 55 phút) PHÙNG THỊ SINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
95 000.00.16.H60-230419-0004 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 2 giờ 54 phút) DƯƠNG VĂN THƠ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
96 000.00.16.H60-230419-0008 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 2 giờ 22 phút) NGUYỄN THỊ NHUẦN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
97 000.00.16.H60-230419-0009 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 2 giờ 19 phút) TRẦN VĂN SÌN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
98 000.00.16.H60-230419-0010 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 2 giờ 16 phút) NGUYỄN DUY ĐA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
99 000.00.16.H60-230419-0011 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 2 giờ 10 phút) TRIỆU THỊ HOA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
100 000.00.16.H60-230419-0012 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 44 phút) CHẨU THỊ XUÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
101 000.00.16.H60-230419-0013 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 41 phút) NGUYỄN NGỌC HƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
102 000.00.16.H60-230419-0014 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 39 phút) TRIỆU THỊ SƠN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
103 000.00.16.H60-230419-0015 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 35 phút) LÝ THỊ NHẤT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
104 000.00.16.H60-230419-0016 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 32 phút) NGUYỄN THỊ TIỆM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
105 000.00.16.H60-230419-0017 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 28 phút) NGUYỄN THƯỢNG DU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
106 000.00.16.H60-230419-0018 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 26 phút) BÀN THỊ SẾNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
107 000.00.16.H60-230419-0019 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 24 phút) TRIỆU THỊ NĂM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
108 000.00.16.H60-230419-0020 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 21 phút) NGUYỄN PHI NHUẬN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
109 000.00.16.H60-230419-0021 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 17 phút) PHẠM THỊ NGẦN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
110 000.00.16.H60-230419-0022 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 15 phút) PHẠM THANH HOA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
111 000.00.16.H60-230419-0023 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 13 phút) VI VĂN HÀO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
112 000.00.16.H60-230419-0024 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 10 phút) ĐỖ THỊ DUNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
113 000.00.16.H60-230419-0025 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 08 phút) LA VĂN THANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
114 000.00.16.H60-230419-0026 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 06 phút) TRẦN VĂN NGHĨA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
115 000.00.16.H60-230419-0027 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 03 phút) PHẠM THỊ LONG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
116 000.00.16.H60-230419-0028 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 01 phút) TRIỆU VĂN HÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
117 000.00.16.H60-230419-0029 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 58 phút) PHẠM THỊ HOA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
118 000.00.16.H60-230419-0030 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 53 phút) PHÙNG THỊ TÌNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
119 000.00.16.H60-230419-0031 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 49 phút) NGUYỄN THỊ KHUYÊN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
120 000.00.16.H60-230419-0033 19/04/2023 15/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 40 phút) BÙI VĂN THIỆN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
121 000.00.16.H60-230220-0001 20/02/2023 13/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 33 phút) HÀ THỊ HUỆ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
122 000.00.16.H60-230220-0002 20/02/2023 13/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 6 giờ 01 phút) NGUYỄN THỊ KHUYÊN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
123 000.00.16.H60-230220-0003 20/02/2023 13/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 47 phút) CHÁNG A KHÁNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
124 000.00.16.H60-230220-0004 20/02/2023 13/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 34 phút) TỐNG VĂN TOÀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
125 000.00.16.H60-230220-0005 20/02/2023 13/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 19 phút) BÙI VĂN THIỆN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
126 000.00.16.H60-230220-0006 20/02/2023 13/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 11 phút) PHẠM THỊ NGẦN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
127 000.00.16.H60-230220-0007 20/02/2023 13/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 04 phút) LINH THỊ LOAN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
128 000.00.16.H60-230220-0008 20/02/2023 13/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 57 phút) NÌNH THỊ SỬU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
129 000.00.16.H60-230220-0009 20/02/2023 13/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 52 phút) ĐÀO XUÂN THÀNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
130 000.00.16.H60-230220-0010 20/02/2023 13/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 ngày 4 giờ 46 phút) SẦN TIẾN HÒA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
131 000.00.16.H60-230221-0002 21/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 5 giờ 59 phút) HOÀNG VĂN NGUYÊN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
132 000.00.16.H60-230221-0003 21/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 2 giờ 52 phút) PHẠM THỊ XUÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
133 000.00.16.H60-230221-0004 21/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 2 giờ 40 phút) HÀ THỊ BẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
134 000.00.16.H60-230221-0005 21/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 2 giờ 00 phút) HÀ THỊ MINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
135 000.00.16.H60-230221-0006 21/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 giờ 52 phút) MA THỊ THÁNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
136 000.00.16.H60-230221-0007 21/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 giờ 41 phút) HÀ THỊ LEN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
137 000.00.16.H60-230221-0009 21/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 1 giờ 02 phút) LÝ THỊ ĐÁ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
138 000.00.16.H60-230221-0010 21/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 58 phút) LÊ VĂN TÂM Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
139 000.00.16.H60-230221-0011 21/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 53 phút) NGUYỄN ĐỨC MINH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
140 000.00.16.H60-230221-0012 21/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 48 phút) PHẠM THỊ NGUYỆT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
141 000.00.16.H60-230221-0013 21/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 44 phút) TRIỆU THỊ SƠN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
142 000.00.16.H60-230323-0001 23/03/2023 09/05/2023 09/05/2023 (Trễ hạn 4 giờ 04 phút) NGUYỄN THỊ THU HÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
143 000.00.16.H60-230324-0001 24/03/2023 10/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 44 phút) NGUYỄN THỊ KIM THOA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
144 000.00.16.H60-230327-0003 27/03/2023 11/05/2023 15/05/2023 (Trễ hạn 1 ngày 5 giờ 19 phút) NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
145 000.00.16.H60-230223-0003 28/02/2023 14/03/2023 14/03/2023 (Trễ hạn 7 giờ 04 phút) NGUYỄN BÁ ĐỨC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế
146 000.00.16.H60-230330-0001 30/03/2023 16/05/2023 16/05/2023 (Trễ hạn 6 giờ 19 phút) ĐÀO THỊ HIẾU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Y Tế