STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.14.H60-230809-0001 09/08/2023 23/08/2023 24/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 25 phút) NGUYỄN THỊ THU HÒA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
2 000.00.14.H60-230809-0002 09/08/2023 23/08/2023 24/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 52 phút) NGÔ THỊ MINH TUYẾT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
3 000.00.14.H60-230810-0001 10/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 (Trễ hạn 49 phút) BÙI THỊ LUYẾN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
4 000.00.14.H60-230810-0002 10/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 (Trễ hạn 38 phút) ĐỖ PHƯƠNG THẢO Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
5 000.00.14.H60-230810-0003 10/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 (Trễ hạn 21 phút) TRƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
6 000.00.14.H60-230810-0004 10/08/2023 24/08/2023 24/08/2023 (Trễ hạn 07 phút) NGUYỄN THỊ NGÂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
7 000.00.14.H60-231213-0001 13/12/2023 20/12/2023 20/12/2023 (Trễ hạn 1 giờ 10 phút) HOÀNG THỊ THỦY Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
8 000.00.14.H60-230217-0001 17/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 (Trễ hạn 6 giờ 36 phút) BÙI THỊ HƯƠNG GIANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
9 000.00.14.H60-230818-0002 21/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 (Trễ hạn 1 giờ 08 phút) LÂM QUANG SƠN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
10 000.00.14.H60-231221-0001 21/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 (Trễ hạn 2 giờ 45 phút) HOÀNG ĐỨC TÍNH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
11 000.00.14.H60-230822-0001 22/08/2023 14/09/2023 18/09/2023 (Trễ hạn 2 ngày) NGUYỄN TRỌNG THỂ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
12 000.00.14.H60-230523-0002 23/05/2023 04/07/2023 04/07/2023 (Trễ hạn 4 giờ 04 phút) NGUYỄN VĂN THÌN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
13 000.00.14.H60-230823-0002 23/08/2023 30/08/2023 06/09/2023 (Trễ hạn 4 ngày 4 giờ 17 phút) NGUYỄN KHẢI HOÀN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
14 000.00.14.H60-230824-0001 24/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 (Trễ hạn 7 giờ 12 phút) PHÙNG MẠNH ĐỨC Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL
15 000.00.14.H60-230629-0002 29/06/2023 06/07/2023 06/07/2023 (Trễ hạn 2 giờ 42 phút) LÊ ANH TUẤN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL