STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.14.H60-230217-0001 17/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 (Trễ hạn 6 giờ 36 phút) BÙI THỊ HƯƠNG GIANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở VHTTDL