STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.13.H60-230307-0002 07/03/2023 28/03/2023 28/03/2023 Trễ hạn (do trả ngoài giờ) NGUYỄN CHÍ HÀ Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở Tư Pháp