STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.09.H60-230213-0013 13/02/2023 03/08/2023 04/08/2023 (Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 02 phút) NGUYỄN VĂN KHÁNH Trung tâm Phục vụ HCC-Sở Nông nghiệp
2 000.00.09.H60-230329-0004 29/03/2023 05/06/2023 20/07/2023 (Trễ hạn 32 ngày 7 giờ 09 phút) NGUYỄN ĐỨC NGHĨA Trung tâm Phục vụ HCC-Sở Nông nghiệp