STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.06.H60-230602-0003 02/06/2023 09/06/2023 12/06/2023 (Trễ hạn 1 giờ 22 phút) CÔNG TY TNHH VINH THỊNH TUYÊN QUANG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở LĐTB và XH
2 000.00.06.H60-230504-0018 04/05/2023 22/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 09 phút) ĐÀO TUẤN PHƯƠNG Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở LĐTB và XH
3 000.00.06.H60-230504-0020 04/05/2023 22/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 ngày 3 giờ 02 phút) HỨA ĐỨC TUYỆT Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở LĐTB và XH
4 000.00.06.H60-230504-0021 04/05/2023 22/05/2023 24/05/2023 (Trễ hạn 1 ngày 2 giờ 55 phút) ĐẶNG HỒNG VĂN Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở LĐTB và XH
5 000.00.06.H60-230504-0022 04/05/2023 22/05/2023 22/05/2023 (Trễ hạn 1 giờ 31 phút) MA THỊ YÊU Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở LĐTB và XH
6 000.00.06.H60-230518-0003 18/05/2023 05/06/2023 05/06/2023 (Trễ hạn 45 phút) DƯƠNG VĂN THANH Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở LĐTB và XH
7 000.00.06.H60-230518-0027 18/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 (Trễ hạn 14 phút) LÊ THỊ HUYỀN NGA Trung tâm Phục vụ hành chính công - Sở LĐTB và XH