STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.04.H60-230117-0007 17/01/2023 26/04/2023 06/05/2023 (Trễ hạn 6 ngày 0 giờ 06 phút) NGUYỄN XUÂN THÀNH Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT