STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.04.H60-230607-0001 07/06/2023 11/08/2023 07/11/2023 (Trễ hạn 61 ngày 2 giờ 45 phút) NGUYỄN THÁI HÀ Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT
2 000.00.04.H60-230526-0001 26/05/2023 14/07/2023 07/11/2023 (Trễ hạn 81 ngày 5 giờ 23 phút) HÀ MẠNH CƯỜNG Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT
3 000.00.04.H60-230802-0001 02/08/2023 22/09/2023 07/11/2023 (Trễ hạn 31 ngày 2 giờ 51 phút) PHẠM NGỌC PHƯƠNG Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT
4 000.00.04.H60-230504-0001 04/05/2023 28/06/2023 18/10/2023 (Trễ hạn 80 ngày 1 giờ 08 phút) VŨ HẢI YẾN Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT
5 000.00.04.H60-230812-0001 12/08/2023 03/10/2023 07/11/2023 (Trễ hạn 24 ngày 1 giờ 50 phút) VŨ NGỌC MINH Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT
6 000.00.04.H60-230615-0001 15/06/2023 08/08/2023 07/11/2023 (Trễ hạn 65 ngày 1 giờ 39 phút) CAO MẠNH QUANG Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT
7 000.00.04.H60-230117-0007 17/01/2023 26/04/2023 06/05/2023 (Trễ hạn 6 ngày 0 giờ 06 phút) NGUYỄN XUÂN THÀNH Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT
8 000.00.04.H60-230418-0001 18/04/2023 09/06/2023 27/06/2023 (Trễ hạn 11 ngày 5 giờ 29 phút) NGUYỄN THỊ VIỆT Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT
9 000.00.04.H60-230418-0002 18/04/2023 09/06/2023 27/06/2023 (Trễ hạn 11 ngày 2 giờ 50 phút) HÀ HUY TÂN Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT
10 000.00.04.H60-230819-0001 19/08/2023 10/10/2023 18/10/2023 (Trễ hạn 5 ngày 1 giờ 56 phút) TRẦN VĂN XUÂN Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT
11 000.00.04.H60-230724-0001 24/07/2023 13/09/2023 07/11/2023 (Trễ hạn 38 ngày 2 giờ 29 phút) TRỊNH THANH TÙNG Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT
12 000.00.04.H60-230626-0003 26/06/2023 13/09/2023 07/11/2023 (Trễ hạn 38 ngày 5 giờ 03 phút) BÙI ĐỨC ANH Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT
13 000.00.04.H60-230726-0001 26/07/2023 15/09/2023 07/11/2023 (Trễ hạn 36 ngày 3 giờ 10 phút) NGUYỄN THỊ TRANG Phòng Kinh tế ngành Sở KH và ĐT